Yrittäjyys ja innovaatiot

Yrittäjyys ja innovaatiotLaadukkaan ammatillisen koulutuksen toteuttamisessa tarvitaan koulutuksen järjestäjien yhteistyötä elinkeinoelämän eri toimijoiden kanssa. Tuloksellinen työelämäyhteistyö edellyttää systemaattisuutta ja pyrkimystä pysyviin kumppanuuksiin. Yhteistyön tuloksena koulutuksen laatu ja vaikuttavuus paranevat. Lisäksi koulutuksen ja työelämän välinen vuorovaikutus ja vastaavuus lisääntyvät. Koulutuksen ennakoinnilla ohjataan koulutuksen ja tutkintojen rakenteita, sisältöjä ja määrällistä tarjontaa. Osaamistarpeita vastaavalla koulutuksella varmistetaan ammattitaitoisen työvoiman saatavuus työmarkkinoilla ja nostetaan työelämän osaamisen tasoa. Siirtyminen koulutuksesta työelämään nopeutuu ja helpottuu. Laadukkaalle keskinäiselle yhteistyölle ominaisia piirteitä ovat:

 • jatkuvuus ja systemaattisuus
 • kumppanuus
 • erilaiset verkostot
 • vastavuoroisuus
 • räätälöinti ja yksilöllisyys
 • rajojen madaltuminen
 • innovointi ja yhdessä kehittäminen

Katso video

Työelämä- ja yrittäjyyskasvatusta tulee vahvistaa kaikilla koulutusasteilla. Tavoite on, että yhä suurempi osa ammatillisesta koulutuksesta, ammattiosaamisen näytöistä ja näyttötutkintojen tutkintotilaisuuksista järjestetään työpaikoilla. Työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa tehdään aitoja työelämän töitä yksin ja yhdessä. Työvaltainen oppiminen opettaa opiskelijoita yhteistoiminnallisuuteen ja vastuunottamiseen tekemistään asioista. Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja osaamisen arviointi tukevat ammatillista kasvua ja motivoivat opiskelijaa. Ammatillisen koulutuksen tulee vastata alakohtaisia ja alueellisia koulutustarpeita. Koulutuksen järjestäjän on aktiivisesti kytkettävä elinkeinoelämän asiantuntijoita mukaan tukemaan oppimista ja opettamista ammatillisessa koulutuksessa. Yhteistyö helpottaa opiskelijoiden työssäoppimisjaksojen ja opettajien työelämäjaksojen toteuttamista.

Kumppanuuksia voidaan vahvistaa sopimuksellisella yhteistyöllä, yhteisellä vuosisuunnittelulla ja säännöllisillä tapaamisilla. Opettajilla on merkittävä rooli tiiviissä yhteistyössä, jota tukevat työpaikkaohjaajien koulutus, opettajien työelämäjaksot ja niiden hyödyntäminen työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjauksessa. Näihin liittyvät myös yhteiset uudistus- ja kehittämishankkeet, jotka tukevat innovaatioiden syntymistä ja yhdessä kehittämistä.

Ajatuksia yrittäjyyden oppimisympäristöistä vuonna 2020

Edut eri osapuolien näkökulmasta:

Opiskelija

 • Työelämävalmiudet paranevat
 • Amattitaito kehittyy
 • Työelämäyhteydet
 • Työkokemusta

 

Opettaja

 • Elinkeinoelämän asiantuntijoiden hyödyntäminen opetuksessa
 • Ammattitaidon ylläpitäminen
 • Oman osaamisen arviointi suhteessa työelämän osaamisvaatimuksiin
 • Omien ammatillisten asiantuntijaverkostojen ylläpito

Työelämä

 • Osaavan työvoiman saatavuus>
 • Koulutuksen sisältöön vaikuttaminen
 • Rekrytointi mahdollisuudet
 • Työelämässä toimivien ohjausvalmiudet kehittyvät ja valmiudet kehittää omaa työtä paranevat

Koulutuksen järjestäjä

 • Koulutuksen työelämävastaavuuden lisääminen
 • Koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen
 • Työssäoppimispaikkojen järjestäminen helpottuu
 • Opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittäminen
Takaisin ylös