Oppilaitoksen laiteympäristö kohtaa mobiiliteknologian

Opettajat käyttävät työssään teknologiaa, jonka ylläpidosta on vastannut oppilaitoksen IT-palvelut (tietohallinto). Tietohallinnon vastuulla on perinteisesti ollut mm. hankkia ja ylläpitää tietokoneita, hankkia ja päivittää toimisto-ohjelmia, mahdollistaa opintotietojärjestelmän ylläpito, huolehtia organisaation tietoturvasta sekä suuri joukko muita opetuksen ja tietotyön teknologisia palveluita.

Opettajat ovat tähän saakka käyttäneet erityisesti tietotyöhön suunnattuja ohjelmia (tekstinkäsittely, esitykset, taulukkolaskenta) opetuksessa, vaikka ne eivät välttämättä ole aina tukeneet oppimistavoitteita parhaalla mahdollisilla tavoilla. Nyt markkinoilla on laitteita, joilla oppimista voisi tukea laadullisesti paremmin ja innostavammin, uusilla ja innovatiivisilla tavoilla.

Uudet tukimallit oppilaitoksiin

Oppilaitoksissa ollaan muutoksen edessä, kun erilaiset mobiililaitteet tulevat osaksi opetusta, ohjausta ja oppimista. Oppimisen tukipalveluihin liittyen kohdataan monia kysymyksiä, kuten:

  • Mikä on oppilaitoksen IT-palveluiden (tietohallinnon) perustehtävä?
  • Jos tietohallinto hallinnoi oppilaitoksen hallinnon järjestelmiä, tuleeko sen myös tietää, millaista teknologiaa opettajat tarvitsevat opetuksensa tueksi ja kuinka heitä voisi tukea?
  • Miten voitaisiin ehkäistä nk. “varjo-it -ilmiötä”, jossa oppilaitoksen sisälle yksiköihin syntyy (henkilöstön todellisista tarpeista lähteviä) omia, tietohallinnon palveluista erillään ylläpidettäviä järjestelmiä ja toimintamalleja?
  • Millainen toimintamalli tukisi parhaiten ajantasaisen tiedon siirtymistä yksiköihin, todellisen toiminnan ja ongelmien äärelle? Voisiko hajautetusta, modernein ja yhteisöllisin työtavoin toteutetusta tukimallista löytyä tähän ratkaisu?

Se miten käyttäjien omien ja oppilaitoksen hallinnoimien mobiililaitteiden tulo oppilaitoksen verkkoon toteutetaan, on monissa oppilaitoksissa vielä ratkaisematta. Tässä kohtaa tarvitaan erityisesti johdon visiota ja yhteistä halua etsiä oppilaitoksen suuntaa ja tahtotilaa. Peruskysymys on, miten tieto- ja viestintätekniikka palvelee oppimista, opetusta ja oppilaitosta kokonaisuutena.

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä haetaan uusia malleja, ja siitä yhtenä esimerkkinä Valtakunnallisilla Opetushallituksen järjestämillä Virtuaaliopetuksen päivillä 3.-4.12.2012 kuultu tietohallinnon ja opetuksen vuoropuhelu Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymän ja Tampereen ammattiopiston yhdistyttyä Tampereen seudun ammattiopistoksi 1.1.2013.

Pedagoginen tuki

Mobiilioppimisessa tietohallinto tuntuu kohtaavan pedagogiikan entistä vahvemmin, mikä tarkoittaa oppilaitoksen tietohallinnon toimintatapojen kulttuurinmurrosta. Teknologian mielekkäässä hyödyntämisessä osana opetusta, tarvitaan pedagogiikkaa ja uusia oppimiskäsityksiä ymmärtäviä henkilöitä, jotka osaavat ottaa kantaa tekniikkaan. Toisaalta tarvitaan teknistä toimintaympäristöä hallitsevia henkilöitä, jotka ovat halukkaita näkemään tekniikan lisäarvon oppimisen näkökulmasta. Mobiilioppimisessa tämä korostuu enemmän kuin ennen, sillä opettajien esittämät kysymykset ja tarpeet eivät liity suoraan tekniikkaan vaan opetuksen käytännön toteuttamiseen, jossa on mukana myös pilvipalveluita ja sosiaalisen median ympäristöjä. Jyväskylän koulutuskuntayhtymässä tätä tarvetta on lähestytty eTutor-mallin avulla. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa Mobiilineuvojan toimenkuvaa pilotoiden.

eTutor on yksikön opetusteknologian käytön tukihenkilö. Hän tuntee yksikkönsä ihmiset, oppialan pedagogiset erityiskysymykset, ja hänellä on perustason tekninen osaaminen opetusteknologiavälineiden käytössä. Hänen tehtävänsä on opettajia tukien juurruttaa opetusteknologioiden käyttöä arjen opetustilanteisiin. Käytännössä eTutorit tarjoavat vierihoitoa opettajille uusien opetusteknologioiden hyödyntämisessä, ovat lähellä kollegoita ja siten helposti sekä tavoitettavissa että lähestyttävissä. He myös keräävät yhteisiä kehittämis- ja koulutustarpeita yksiköstä. eTutor tuntee oppilaitoksen strategian ja kokonaisratkaisut, ja hänellä on tietämys siitä, mikä on teknisesti mahdollista ja järkevää. eTutorina toimivan henkilön ei tarvitse tietää kaikkia teknisiä yksityiskohtia, vaan ongelmatilanteissa eTutor ottaa yhteyttä toiminnalliseen pääkäyttäjään, joka edelleen on tarvittaessa yhteyksissä tekniseen pääkäyttäjään.

Tasapuoliset mahdollisuudet opiskelijoille

Mobiililaitteiden opetuskäytössä nousevat esiin myös tasapuolisuuden kysymykset. Ei voida olettaa, että kaikki nuoret hankkivat ja kantavat mukanaan uusinta tekniikkaa. Yksi ratkaisu asiaan voisi olla esimerkiksi kirjasto- ja tietopalvelujen puolesta järjestetty mobiililaitteiden lainauspalvelu. Opiskelijat käyttäisivät ensisijaisesti omia laitteitaan, ja koulu lainaisi laitteita niitä tarvitseville. Samaan tapaan kuin suomalainen koulu huolehtii lastensa hiihtotaidosta lainaamalla sukset niille, joilla ei omia ole.

Takaisin ylös