Pedagogisten toimintamallien käyttöönotto ja mallinnus

Katso myös
Ammattipedassa:

Uudistava pedagoginen johtajuus edellyttää kokonaisvaltaista asioiden hallintaa sekä oikeanlaista nöyryyttä opetella uutta ja hankkia päivittää osaamista sekä tutustua opetustoimialan kehitystrendeihin. Osaamisperusteista ammattikoulutusta tukevien uusien toimintamallien käyttöönoton edellytyksenä on sekä johdon että opettajien hyvä työelämäosaaminen, tutkinnon perusteiden tuntemus sekä syvällinen pedagoginen osaaminen erityisesti opiskelijan yksilöllisiin opintopolkuihin, opetuksen ja ohjauksen toteuttamiseen sekä arviointiin liittyen.

Toimintamallien käyttöönotto ja levittäminen

Osaamisperusteisen ammatillisen koulutuksen toteuttamista tukevien toimintamallien käyttöönotto edellyttää muutosohjausta. Muutosohjausta tarvitaan niin rakenteiden, resurssien, toimintapojen kuin ajattelutapojenkin kehittämiseksi. Pysyvien ja realistisesti toteutettavien toimintatapojen muutoksen läpivienti on organisaation johdon tehtävä. Kun muutosohjauksessa ja pedagogisessa johtajuudessa vaikutetaan, hyödynnetään ja osallistetaan koko organisaatio toiminnan kehittämiseen, on muutoksen läpivieminen mielekkäintä ja saa aikaan vähiten muutosvastarintaa.

Toimintamallien levittäminen

Toimintamallien levittäminen vaatii pedagogista johtajuutta, taloudellisesti kestäviä rakenteellisia ratkaisuja, yhteistyötä eri toimijoiden kesken, sekä myönteistä asennetta toiminnan kehittämiseen.

Mallinnus

Mallinnus on tärkeä osa kehittämistoimintaa. Mallinnuksen avulla pedagogista toimintamallia voidaan levittää ja ottaa käyttää omassa organisaatiossa sekä muissa organisaatioissa. Mallinnus auttaa pedagogisen toimintamallin vientiä myös kansainvälisesti. Pedagogista toimintamallia mallintamalla voidaan perustella ja kuvata, miksi kyseistä toimintamallia käytetään tai tulisi käyttää, miten se resurssoidaan ja miten toimintamallin käyttöönotto viedään läpi prosessina ja rakenteissa.

Ulkopuolisen pitää saada vastaukset ainakin seuraaviin kysymyksiin

  • Toimintatapa, jossa huomioitu eri osapuolet tehtävineen (Toimintapa on myös prosessin kuvausta eri toimijoiden näkökulmista)
  • Pedagoginen näkökulma (=Millaiseen pedagogiseen ajatteluun malli perustuu?)
  • Ohjaus (=Miten ohjaus toteutetaan?)
  • Arviointi (=Miten toimintaa arvioidaan TAI Miten arviointi tapahtuu ja miten varmistetaan tutkinnon perusteisuus?)
  • Mallin käyttöön otto ja pedagoginen johtajuus (=Mitä tämä malli vaatii resursseilta ja rakenteilta, jotta se voidaan ottaa käyttöön? Esim. resurssit: taloudelliset, henkilö, laite jne. Rakenteet: työnjako, työnkuva jne.)
  • Miten toimintamalli levitetään/juurrutetaan (=Miten malli voidaan ottaa käyttöön osaksi organisaation toimintaa?)
Mallinnuspohja

Mallinnukseen ohjeita (.pdf)

Takaisin ylös