Opettajan työn suunnittelu

Opiskelijalla on tutkinnon osittain määritellyt ammattitaitovaatimukset ja oppimistulokset, jotka hänen tulee saavuttaa. Opettaja vastaa siitä että opiskelija saavuttaa nämä kyseiset ammattitaitovaatimukset ja työelämälähtöiset oppimistulokset siitä tutkinnon osasta, jonka opetus on hänelle vastuutettu. Tarkastelemme tässä kohdassa opettajan omien tehtävien ja tulostoimenkuvan rakentamista, jotka perustuvat opettajan omaan osaamiseen, vahvuuksiin ja intresseihin. Opettajan työn suunnittelun perustaksi voidaan laatia henkilökohtainen tehtävä- ja tulostoimenkuva, joka sisältää organisaation opettajalle asettamat työtehtävät.

Opettajan työn suunnittelu

tekijä: Riitta Karusaari

Kehitettäessä opettajan työnkuvaa ja työn organisointitapoja tukemaan aidosti osaamisperusteisen ammattikoulutuksen toteuttamista, työn suunnittelu- ja arviointityö on hyvä tehdä opettajien ja johdon kesken yhteistyössä. Työelämälähtöinen toimintatapa edellyttää usein pitkäkestoista yhteissuunnittelua työpaikan henkilöstön kanssa. Opettajien on olennaista olla mukana sekä oman työn suunnittelussa että mahdollisuuksien mukaan myös oppilaitoksen lukuvuoden työjärjestysten suunnittelussa. Erityisesti tutkinnon osien ja osan osien sijoittelu ja ajoitukset tulisi olla opettajien asiantuntemukseen ja työelämän kokemukseen perustuvaa.

Opettajalle voidaan laatia esimerkiksi henkilökohtainen tehtävä- ja tulostoimenkuva. Toimenkuva tarkistetaan lukuvuosittain.

Esimerkki opettajan tehtävä ja tulostoimenkuvasta from sirpapursiainen

Tehtävä- ja tulostoimenkuvassa tutkinnon osat ja osan osat voidaan vastuuttaa yhdelle tai useammalle opettajalle. Opettaja vastaa siitä, että opiskelija saavuttaa tutkinnon osan tai osan osan oppimistulokset. Yksilöllisen opintopolun yksi keskeisistä tarkoituksista on, että opiskelija voi hankkia osaamista eri oppimisympäristöissä ja erilaisin opetus- ja ohjausmenetelmin. (tähän myös viittaus tutkintoa laajentaviin mahdollisuuksiin)

Opiskelija voi hankkia osan osaamisestaan toisen koulutuksen järjestäjän opintotarjontaa ja oppimisympäristöjä hyödyntäen, laajennettuna työssäoppimisena, erilaisia sähköisiä oppimisympäristöjä hyödyntäen tai valitsemalla jonkun muun vastaavan mahdollisuuden missä hän voi saavuttaa määritellyt ammattitaitovaatimukset ja oppimistulokset.

Opiskelija voi hankkia osan osaamisestaan niin ikään kansainvälisen liikkuvuuden aikana. Eurooppalaisen opintosuoritusten siirtojärjestelmän ECVETin periaatteiden mukaan opiskelijan liikkuvuuden prosessi on kolmivaiheinen. Opiskelijan prosessi on kuvattuna Opetushallituksen julkaisussa FINECVET suunnan näyttäjänä (Oppaat ja käsikirjat 2012:3)

Johdolle uudistuva opettajuus asettaa haasteita erityisesti opettajien työn suunnitteluun ja työtehtävien määräytymiseen. Pedagoginen johtajuus ja yhteinen suunnittelu ja arviointi ovat olennaista.

Huomioita tulee kiinnittää seuraaviin asioihin

  • opettajan mahdollisuus oman työnsä suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen
  • opettajan mahdollisuudet opiskelijan ohjaamiseen aktiiviseksi oman opintopolkunsa opiskelijaksi
  • opettajan vuorovaikutteinen työskentelytapa, yhteisopettajuus / tiimiopettajuus (vahvuuksien ja osaamisen hyödyntäminen)
  • opettajan ohjaustaidot
  • opettajan työelämätaidot
  • opettajan pedagogiset taidot ja vahvuudet
  • opettajan vuorovaikutustaidot
  • opettajan motivaatio omaan työhön

Opettajien kanssa voidaan hyödyntää seuraavaa arviointityökalua.

Takaisin ylös