Käytännön kokemuksia

CASE Toimintaprosessin oppiminen: WC:n siivous

Oppimissovelluksessa opetetaan kodinhuoltajaopiskelijoita opettelemaan ja muistamaan WC:n siivouksessa tarvittavia tietoja ja taitoja., kuten siivousvaunun pakkaamista oikeilla välineillä, työvaiheiden suoritusta sekä opastamaan oikeita välineitä kussakin työvaiheessa. Opiskelija lukee mobiililaitteen kameralla työvaiheeseen liittyviä markkereita ja näkee työkohteeseen liittyviä sisältöjä ja tehtäviä. Koska markkerit ovat siirrettäviä, niitä voidaan käyttää eri tiloissa. Sovellus mahdollistaa opiskelijan ohjauksen omaan etenemisvauhtiin sopivalla rytmillä.

Ympäristön kohderyhmä ovat erityisopiskelijat, joilla on taustallaan lievää kehitysviivästymää tai hankaluuksia tekstipohjaisen materiaalin lukemisessa. Opiskelijat voivat harjoitella WC:n siivousta itsenäisesti sovelluksen opastamana, ja mikäli opiskelijalla on oma mobiililaite, hän voi ladata ohjelmiston kotona tapahtuvaa harjoittelua varten. Sovelluksen tarkoituksena on motivoida opiskelijoita ja tekemään opiskelusta hauskempaa samalla kun se toimii muistamisen tukena ja muodostaa aitoon kontekstiin liittyvän mallin suorituksen etenemisestä ja kussakin vaiheessa muistettavista asioista.

Tulevaisuudessa teknologiaa on tarkoitus kehittää liittämällä sovellus datalaseihin, jolloin opiskelijan kädet ovat vapaana siivoukseen, kun hän käyttää sovellusta. Sovellus toteutetaan ESR-rahoitteisen Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeen Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) -osahankkeessa ja siinä ovat mukana Koulutuskeskus Salpauksen Orimattilan yksikkö sekä Tampereen yliopisto. Orimattilan pilotissa opiskelijoita on yhteensä noin 15 henkilöä.

CASE: Oppimispolku: Metsäopetuspolku

Metsäopetuspolku on sovellus metsäasioiden opetukseen peruskoulun ylempien 5 - 9 luokkien oppilaille 2-3 oppilaan ryhmissä. Opetuspolku sisältää erilaisia metsätaitoja opettavia rasteja, joilla on tarjolla lisätietoja rastista esimerkiksi linkkien, videoiden ja animaatioiden muodossa sekä erilaisia motivoivia tehtäviä. Sen tavoitteena on yleisen metsäasioihin liittyvän tiedon lisääminen koululaisten keskuudessa sekä metsän monikäytön mahdollisuuksien ymmärtäminen.

Metsäopetuspolku- kameranäkymä

Polku on haluttu toteuttaa autenttiseen metsäympäristöön. Tehtävien tarkoitus on suunnata opiskelijan huomiota olennaisiin asioihin, motivoida, ratkoa ongelmatehtäviä ja vahvistaa siten oppimista. Opiskelijoiden vastaukset rastitehtäviin on mahdollista taltioida metsäopetuspolulla opitun jälkikäteen tapahtuvaa reflektointia varten.

Sovellus perustuu paikkatietoon, jolloin maastoon ei tarvitse tehdä fyysisiä merkintöjä. Näin sovellus on myös siirrettävissä samantyyppiseen maastoon muuttamalla rastipisteiden koordinaatteja. Opetuspolku on oppitunnin pituinen ja pilottiversio sijoitetaan kaupunkimetsään, jotta se on helposti koulujen saavutettavissa.

Metsäopetuspolku- kuvausteksti

Sovelluksen toteutuksesta vastaa ESR-rahoitteisen Avoimuudesta voimaa oppimisverkostoihin (AVO2) -hankkeen Kolmiulotteiset ja mobiilit oppimis- ja osallistumisympäristöt (3DM) -osahanke. Sovelluksen suunnittelussa on mukana Tampereen yliopisto, Suomen Metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikkö sekä Metsäkeskuksen metsäopetuksesta vastaava 4H-järjestö. Sovellus tarjotaan kouluille keväällä 2013 osana 4H:n toteuttamaa metsäopetusta.

Taustalla olevia oppimisteorioita ja niiden keskeiset ideat:
  • Kokemusperäinen oppiminen - tekeminen ja sen kautta syntyvät kokemukset
  • Kontekstuaalinen oppiminen - viedään oppilaat ja opetustilanne aitoon ympäristöön
  • Yhteistoiminnallisen oppimisen toteutus - suunnitellaan toteutus niin että opiskelijat tarvitsevat toisiaan ja toistensa tietoja / osaamista kokonaistehtävän ratkaisuun (vrt. Alien Contact!)
  • Yksilöllinen oppiminen - opiskelija voi myös edetä opetuspolulla omaan tahtiinsa itsenäisesti sovelluksen ohjatessa etenemistä

Case: LIPPO

AR-pilotin avulla tavoitellaan kokemusta ja mallia lisätyn todellisuuden soveltamisesta ammatin opetuksessa ja oppimisessa opiskelijakeskeiset lähtökohdat huomioiden. Hankkeen kohderyhmänä ovat Oulun seudun ammattiopiston Myllytullin yksikön kauneudenhoitoalan, tieto- ja tietoliikennealan sekä hotraca-alan opiskelijat. Pilotin tuloksia hyödynnetään osana OSAOn suurempaa investointihanketta, jolla rakennetaan tulevaisuuden ammattiopistoa.

LIPPO -hankkeen tavoitteena on parantaa opintosuorituksia ja tehostaa läpäisyä ohjaamalla opetusta opiskelijakeskeiseen suuntaan sekä tarjota mahdollisuudet oppia tietoja ja taitoja, jotka vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita.

Myllytullin yksikkö aloittaa pilottina pedagogisen mallin kehittämisen ja kokeilut lisätyn todellisuuden sovellusten tuottamisesta. Kokeilut tehdään monialaisessa oppilaitoksessa kohdistettuna eri aloille ja sellaisiin toimiin, joissa ammattiin oppimisen näkökulmassa on monimutkaisia työvaiheita tai ne vaativat erityistä tarkkuutta.

Oman oppimisen reflektiota varten opiskelijat pitävät mm. oppimispäiväkirjaa.Siinä opiskelijat luovat digitaaliseen portfolioonsa osaamistietokantaa tulevaisuuttaan varten. Tavoitteena on tarjota mahdollisuudet oppia tietoja ja taitoja, jotka vastaavat tämän päivän ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita.

Lähtökohtana on yhteisöllisen oppimisen lisääminen. Yhteisöllisen oppimisen ja tiedonrakentamisen aikana opiskelijat joutuvat selittämään omia ajatuksiaan muille opiskelijoille. Opiskelijan joutuessa selittämään ajatuksiaan muille, niin hän joutuu muotoilemaan ne kielelliseen muotoon.

Oppimistilanteessa saattaa syntyä kognitiivisia konflikteja, jossa on pinnisteltävä ymmärtääkseen toisten ajatuksia. Näin tietoa rakennetaan yhdessä saavuttaen monipuolisempaa ymmärrystä. Sosiaalisen median palveluiden hyödyntäminen haastaa myös opettajien käsitykset oppimisesta ja opettamisesta yleensä

Takaisin ylös