Tulevaisuus

Tulevaisuudessa huomiota tulee kiinnittää ohjaajien koulutukseen, simulaattoriresurssien optimaaliseen käyttöön sekä eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön simulaatiopedagogiikassa. Tulevaisuuden luokkahuone tulee sisältämään erilaisia interaktiivisia simulaatiota ja simulaattoreita, joilla tehostetaan tekstuaalista ja visuaalista oppimateriaalia. Tämä mahdollistaa opiskelijoiden paremman valmistautumisen käytännön työharjoitteluun ja myöhemmin työelämään.

Simulointi kehittää myös täydennyskoulutusta ja uusien menetelmien käyttöönottoa työorganisaatiossa. Tiivis yhteistyö ja vuorovaikutus koulutusorganisaatioiden ja työelämän kesken mahdollistaa ajantasaisten työmenetelmien harjoittamisen ja niiden kehittämisen. Simulaattorit arkipäiväistyvät osaksi opetussuunnitelmaa ja parantavat oppilaitosten kilpailukykyä koulutusmarkkinoilla.

Tietokoneohjattujen simulaatioiden ja simulaattorien käyttö opetuksessa edellyttää opettajilta ja ohjaajilta uudenlaista pedagogista osaamista. Uudet oppimisympäristöt ja uudistuva pedagogiikka ja teknologia mahdollistavat erityisesti tiimityötaitojen harjoittelemista moniammatillisesti. Opiskelijat voivat olla mukana kehittämistyössä monella tavalla, esimerkiksi tuottamalla simulaattoriskenaarioita opetuskäyttöön. (Rajala 2012.)

Opiskelijoiden ja koulutuksiin osallistuneiden työntekijöiden antama palaute on ollut pohjana oppimisympäristöjen ja opetuksen kehittämisessä sekä toimintamallin luomisessa Innopi -hankkeen moniammatilliselle oppimiselle. Toimijoille on haasteena kehittää simulaatio-opetusta oppilaitosverkostoissa yhdessä oman alan toimijoiden kesken. Itä-Suomalaisen oppilaitosverkoston Simpura -hankkeessa kalliiden ajosimulaatioratkaisujen hankkiminen yhteistyössä ja niiden käytön mahdollistaminen eri paikkakunnilla siirrettävillä laitteistoilla on nähty järkeväks. Näin ajo-opetus on mahdollista viedä myös yritysasiakkaiden luokse.

Hoitotyössä kiinteiden hoitolaboratorioiden keskittäminen osaksi oppilaitosverkoston ja sairaanhoitopiirien toimintaa kehittävät niiden välisiä yhteistyömahdollisuuksia. Solmitut yhteistyösuhteet, henkilöstön ja opiskelijoiden osaaminen, sekä infrastruktuuri (simulaattorilaboratoriot) mahdollistavat uusien toimintatapojen kehittymisen ja laajenemisen. Uusia oppimisympäristöjä ja niissä oppiminen on herättänyt kiinnostusta kotimaassa ja kansainvälisesti. Myös yritysyhteistyölle on luotu hyvät lähtökohdat, ja moniammatillinen yhteistyö terveyden edistämiseksi laajenee yli perinteisten sektorirajojen.

Takaisin ylös