Kauppa opiskelijan työsalina

Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallissa opinnot tehdään pääasiassa työpaikalla. Toimintamalli on kehitetty ja se on vakiintuneessa käytössä Lapin ammattiopistossa. Se sopii tarvittaessa myös osatutkintojen suorittamiseen.

Pedagoginen perusajatus

Toimintamalli perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen ja konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Sitä toteutetaan omissa työtehtävissä työpaikalla opettajan ohjatessa ja huolehtiessa kaikkien tutkinnon perusteiden täyttymisestä.

Opiskelijan näkökulma

Opiskelija saa käytännön työtehtävissä mielekkäästi monipuolisen ammattitaidon tutkintoa suorittaessaan.

Oppilaitoksen, opettajan ja työelämän näkökulmat

Opettajan työjärjestelyt eroavat perinteisestä: hänen on huolehdittava tutkinnon perusteiden täyttymisestä oppilaitoksen ulkopuolella sekä oltava yhteydessä opiskelijaan ja työpaikkaan koko työssäoppimisen ajan. Tämä on huomioitava vuosittain työjärjestelyjä suunniteltaessa. Työpaikat sitoutuvat aiempaa pidempiin työssäoppimisjaksoihin ja sovittujen monipuolisten työtehtävien järjestämiseen. Vastineeksi valmistuvalla opiskelijalla on monipuolisempi ja käytännönläheisempi ammattitaito kuin perinteisesti opiskelevalla opiskelijalla.

Käyttöönotto

Toimintamallin käyttöönotto vaatii sopivaa työpakkaverkostoa sekä oppilaitosjohdon ja opetushenkilöstön aitoa sitoutumista rakenteiden ja toimintatapojen muuttamiseen.

Kauppa opiskelijan työsalina- kuvaus.PPT

Edut ja haasteet.XLS

Prosessi taulukkona.XLS

Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallissa oppiminen tapahtuu

  • toiminnallisena oppimisena työpaikalla aidoissa työtehtävissä,
  • lähipäivinä oppilaitoksessa kontaktiopetuksena ja ohjauskeskusteluina sekä
  • itsenäisenä opiskeluna, jossa etukäteen annetut tehtävät tehdään sovellettuna kunkin opiskelijan työssäoppimispaikkaan.

Toimintamalli eroaa normaaleista käytänteistä siten, että teoriaopetuksen osuutta on vähennetty ja se on korvattu työssäoppimisella ja oppimistehtävillä. Työpaikalla eteen tulevat haasteet pakottavat opiskelijan selvittämään asiaa myös teoreettisesti. Mm. lähipäivien ohjauskeskustelut ja teoriaopetus palvelevat tässä. Opiskelijoiden kokemusten mukaan oppiminen konkreettisissa työelämän tilanteissa, autenttisessa ympäristössä on tehokkaampaa itse tehden ja kokien kuin perinteisesti luokkahuoneessa oppien.

Opiskelijaryhmät ovat nykyään hyvin heterogeenisiä. Monilla opiskelijoilla on suoritettuna aiemmin erilaisia opintoja ja työkokemusta erilaisista työtehtävistä. Monet käyvät työssä opintojen ohella. Opintoihin hakeutuvat ikäluokat ovat pienenemässä, mikä tuo haasteita koulutuksenjärjestäjille monipuolisen alueellisen koulutustarjonnan ylläpitämisessä. Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamalli on mahdollistanut Lapin ammattiopistossa eri koulutusohjelmavaihtoehtojen tarjoamisen. Vaikka malli voidaan toteuttaa koko ryhmälle, se mahdollistaa myös henkilökohtaisen, yksilöllisen opintopolun opiskelijalle. Työelämäyhteistyö lisääntyy.

Kenelle soveltuu?

Kauppa työsalina malli soveltuu erinomaisesti tekemällä oppijalle. Mallia on käytetty myös erityisopiskelijan opintopolkua rakennettaessa. Malli soveltuu hyvin myös työelämässä vailla tutkintoa olevalle oppijalle ja tutkintoaan täydentämään tulevalle oppijalle.

Opiskelijaesimerkkejä.PPT

Toteutus

Ennen työssäoppimispaikan hakemista opiskelijoiden kanssa käydään huolellisesti läpi kyseiseen tutkinnon osaan sopivat työssäoppimispaikat, joista opiskelijat valitsevat itse mieleisensä työpaikan ja käyvät kysymässä työssäoppimispaikkaa. Opiskelijat työskentelevät pääsääntöisesti yhdessä työpaikassa. Työnantajat ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti pidempiin työssäoppimisjaksoihin. Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallin mukaan opiskelleista useat ovat työllistyneet valmistumisen jälkeen työssäoppimispaikkaa vastaaviin työpaikkoihin. Työllistymistä on selkeästi edistänyt pitkä työssäoppimisjakso. Työpaikkaohjaajilta saatu palaute on ollut myönteistä.

Toimintamallin tehokas käyttö opiskelumuotona edellyttää hyvää lukuvuosisuunnittelua yksikön kaikkien vuosiluokkien ja koko lukuvuoden osalta. Lukuvuoden suunnittelu perustuu toimintamallin kehittäneessä yksikössä viisijaksojärjestelmään ja opintojen modulointiin tutkinnon osittain. Tämä mahdollistaa yksilöllisten polkujen rakentamisen yksittäisille opiskelijoille, ryhmille, kesken lukuvuoden opintonsa aloittaville ja tutkintoaan täydentäville sekä laajentaville opiskelijoille. Lukuvuoden suunnitteluun osallistuvat koulutuspäällikön lisäksi opetus- ja ohjaushenkilöt . Tässä vaiheessa jo mietitään erilaisia polkuvaihtoehtoja.

Lapin ammattiopistossa kauppa työsalina -toimintamallia on toteutettu ryhmämuotoisena kolmena lukuvuonna. Mukana on on kulkenut myös yksittäisiä opiskelijoita osallistuen Kaupan palvelu ja myynti ja/tai Visuaalinen myyntityö tutkinnon osien opintoihin.

Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallin käyttöönotto on myös mahdollista missä vaiheessa lukuvuotta tahansa, kun kyseessä on täysin henkilökohtaista polkua kulkeva opiskelija. Yksittäisen opiskelijan kohdalla mietitään erikseen kuinka lähipäivien aikainen kontaktiopetus järjestetään.

Esimerkki lukuvuoden lähipäivistä.XLS

Opettajan tehtävät

Opettajan rooli edellyttää myös opettajalta ammatillista kasvua, uudenlaista pedagogista ajattelua, irrottautumista perinteisistä oppimistilanteista. Hänellä tulee olla luottamusta siihen, että oppimista tapahtuu muuallakin kuin perinteisessä luokassa opettajan välittömässä ohjauksessa. Opiskelijan tuntemus on tärkeää jo siinä vaiheessa, kun mietitään mallin soveltuvuutta opiskelijalle.
Henkilökohtainen ohjausprosessi käynnistyy jo siinä vaiheessa, kun mietitään koulutusohjelmavaihtoehtoja ja jatkuu ryhmä- ja yksilöohjauksena koko opintopolun ajan. Opiskelijan tuntemus on erityisen tärkeää työssäoppimispaikkaa mietittäessä. Opiskelijalle mieluinen työssäoppimispaikka motivoi oppimaan ja tämä motivoi myös työpaikkaohjaajaa ohjaamaan.

Opettajan työaika tässä mallissa koostuu lähipäivien tunneista sekä työssäoppimisen ohjaamiseen resursoiduista tunneista. Lukuvuonna 2012-13 työaika on laskettu 7h/10ov/ opiskelija eli 0,7 h/opiskelijatyöviikko.

Ohjausmuotoina ovat ohjauskäynnit ja ohjauskeskustelut työpaikalla, sähköposti- ja puhelinkeskustelut sekä keskustelut lähipäivien aikana oppilaitoksessa. Sosiaalisen median käyttöä ohjauksessa harkittiin, mutta opiskelijat eivät halunneet esimerkiksi Facebook-ryhmää. Lähipäivien "porinat" ovat erityisen tärkeitä ohjauksellisia tilanteita - vertaistutorointia. Näissä porinoissa opettajakin "otetaan" keskusteluun mukaan vertaisena. Lähipäiväryhmän opiskelijat ovat pääsääntöisesti olleet saman ryhmän opiskelijoita, joten he tuntevat toisensa jo entuudestaan. Lähipäiväryhmään voi tulla tiettyä tutkinnon osaa suorittavia "uusia" omaa polkua kulkevia opiskelijoita, jotka eivät välttämättä tunne muita ryhmän opiskelijoita. Opettajan tulee varmistaa, että he pääsevät ryhmään mukaan.

Lähipäivien aikana opiskelijaryhmässä jaetaan käytännön kokemuksia ja työpaikalla saatuja kokemuksia käytetään mahdollisuuksien mukaan oppimistehtävien pohjana. Opettajan tehtävänä on abstarktiotason nostaminen - saada opiskelijat ymmärtämään myös teoreettisen tiedon merkitys ammattitaidon kehittämisessä. Lähipäivien suurin anti opiskelijoille ja opettajille on kokemusten jakaminen. Tämän pohjalta taas asetetaan uusia tavoitteita.

Työpaikan tehtävät

Sopimuksentekovaihe on työpaikkaan perehdyttämisen ensimmäinen vaihe, jolloin myös työpaikkaohjaaja nimetään ja ryhmäytyminen työssäoppimispaikkaan alkaa. Tässä vaiheessa keskustellaan siitä millaisia työtehtäviä opiskelija tarvitsee ja millaisia työtehtäviä työpaikka voi tarjota. Tällä varmistetaan, että molempien osapuolien odotukset ovat realistisia. Opettaja käy työpaikassa heti työssäoppimisjakson alussa varmistamassa, että prosessi on lähtenyt käyntiin..

Pedagoginen ajattelu

Konstruktivistinen oppimiskäsitys kuvaa parhaiten Kauppa opiskelijan työsalina -toimintamallin oppimiskäsitystä. Oppimiskäsitys korostaa oppijan omaa vastuuta oppimisen onnistumisesta. Oppija on aktiivinen toimija ja ratkaisee eteen tulevia ongelmia ja saa näin uutta tietoa ja ymmärrystä asioiden hoitamiseen. Opettajan rooli on tukea oppijan tiedon löytämistä ja tunnistaa oppimiseen liittyviä haasteita.

Toimintamalli perustuu ilmiöpohjaiseen oppimiseen. Kauppa opiskelijan työsalina -mallissa opiskelijat opiskelevat aidoissa työtehtävissä esimerkiksi asiakaspalvelutehtävissä. Hyvä asiakaspalvelu vaatii monen eri oppiaineen tuomaa osaamista. Asiakaspalvelutilanne on kokonaisuus, jossa perinteisesti eri oppiaineissa opitut asiat yhdistyvät ammattitaitoiseksi asiakaspalveluksi, jossa on osattava normaalien asiakaspalvelutaitojen lisäksi esim. arvonlisäveron ja alennusten laskeminen ja hyödynnettävä myös kielitaitoa.

Toimintamallissa opiskelevat opiskelijat saavat pidemmän ja perusteellisemman työssäoppimisjakson lähipäivineen. Pidemmän jakson ansiosta he pääsevät tekemään myös haasteellisempia työtehtäviä ja sulautuvat paremmin työyhteisön jäseniksi. Useat työllistyvät työssäoppimispaikkaansa, jolloin työssäoppiminen toimii hyvänä perehdyttämisjaksona. Lukuvuonna 2011-2012 mukana olleista kahdeksasta opiskelijasta ainakin neljä on työllistynyt alan töihin ja kolme heistä työssäoppimispaikkaan.

Arviointi

Opiskelijan oppimisen arviointi tapahtuu työssäoppimispaikalla arjen tilanteissa. Arviointi on jatkuvaa, vuorovaikutteista ja tavoitteellista, tulosten parantamiseen tähtäävää. Opiskelija arvioi itse omaa osaamistaan käytännön työtehtävissä ja pyytää tarvitessaan opastusta ja ohjausta. Palautteen antoon osallistuvat työpaikkaohjaaja sekä muut työssäoppimispaikan työntekijät. Osaaminen arvioidaan työssäoppimispaikalla ammattiosaamisen näytössä kunkin tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten ja arviointikriteerien mukaan. Arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja näytön vastaanottajana ja opettaja.

Tutkintoperusteisuus

Kauppa työsalina mallissa suoritetaan työpaikalla Kaupan palvelu ja myynti sekä Visuaalinen myyntityö tutkinnon osat. Molemmat tutkinnon osat soveltuvat hyvin työpaikalla opiskeltaviksi, koska ne sisältävät kaupan alan perustehtäviä, esim. kaupan palvelussa ja myynnissä esimerkkinä palvelu- ja kassapisteen avaamiseen ja sulkemiseen liittyvät toimet. ( Arvioinnin kohde: työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta ). Jo työssäoppimispaikkaa valittaessa varmistetaan, että kyseinen työpaikka on riittävän monipuolinen ja soveltuu tutkinnon osan/osien suorittamiseen.

Tavoitteet nostetaan tutkinnon perusteista ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan ammattiosaamisen näytön arviointikriteerien pohjalta.

Takaisin ylös