Opiskelijoiden osaamista yrityksiin

Työelämä muuttuu nopeasti ja koulutusalan kehityksen seuraaminen voi olla haastavaa. Toisaalta myös yritysten johdon ja yrittäjien voi olla vaikea irrottautua täydennyskoulutukseen. Opiskelija voi valmistuttuaan tai jo työssäoppimisjaksollaan toimia uuden airuena, yrityksiin ajantasaista, uutta osaamista tuoden. Osaaminen voi olla esimerkiksi asiakaspalveluun tai markkinointiin liittyvää erikoisosaamista, joka on yrittäjälle arvokasta ydinosaamista täydentävää asiantuntemusta tai liittyä suoraan toimialan työtehtäviin.

Ammatillisiin tutkintoihin sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta ja työvaltainen oppiminen tapahtuu entistä useammin työpaikoilla. Useissa koulutuksissa opintoihin sisältyy työssäoppimisjaksoja, joiden avulla opiskelija voi soveltaa oppimaansa käytännön työtehtäviin. Koulutusta ja tutkinnon suorittamista kehitetään oppilaitoksissa entistä enemmän työelämälähtöiseksi. Opiskelijoilta siirtyy osaamista yrityksiin työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja työssäoppimisen muodossa. Opiskelijaryhmä ja opettaja voivat siirtyä oppimaan työpaikalle, jolloin koulutuksen järjestäjä voi tehostaa koulutustilojen käyttöastetta ja kehittää yritysyhteistyötä.

Työssäoppimisjaksoon sisältyvät tehtävät räätälöidään opiskelijan työssäoppimisympäristöön liittyviksi, jolloin opiskelija tuo yrityksen arkeen uusia näkemyksiä ja parhaimmillaan kehittää yrityksen työprosesseja ja työyhteisön toimintaa. Opiskelija voi tuoda uusia ideoita yrityksen päivittäisiin rutiineihin. Mikäli samassa yrityksessä on useita opiskelijoita, he voivat jakaa kokemuksiaan ja oppia yhdessä asioita.

Työssäoppimisen avoin dokumentaatio jakaa kokemuksia työssäoppimisjaksolle lähtevältä opiskelijalta muulle opiskelijaryhmälle ja parhaassa tapauksessa koko ammatilliselle verkostolle. Dokumentaatio rakentaa pohjan paitsi opiskelijan ohjaukselle, myös arvioinnille. Opintojen aikainen dokumentaatio kuvaa opiskelijan osaamista ja muodostaa pohjan jopa elinikäiselle oppimisportfoliolle tai perustan yritystoiminnassa tarvittavan osaamisen kuvaamiselle ja oman työn markkinoinnille.

Mobiiliteknologian kehitys ja yleistyminen oppilaitoksissa sekä työelämässä on alkava kehityssuunta. Mobiililaitteiden viihdekäyttö on jo useille arkipäivää, ja teknologian hyödyntäminen koulutuksessa ja työelämässä on luontainen jatkumo tälle. Mobiiliteknologia antaa mahdollisuuden päästä tiedon lähteille lähes mistä vain ja mihin aikaan tahansa. Koska laitteet ovat pieniä, tulee esimerkiksi videoiden tekemisestä enemmän arkipäivää ja näin myös helpommin osa oppimiskokemusta. Oppimiskokemusta voi mobiililaitteiden avulla laajentaa fyysisten tilojen ulkopuolelle ja tuoda perinteiseen opetukseen lisämaustetta.

Uudet teknologiat ja menetelmät pyrkivät palvelemaan aktiivista opiskelijaa, oppimista ja oppimisprosessia yhä tehokkaammalla ja myös yksilöllisellä tavalla. Tärkeää on aktivoida opiskelijat toimimaan aktiivisesti niin oman oppimisprosessinsa kuin ympäröivän yhteisönsä hyväksi. Oleellista ei ole käytettävä teknologia, vaan se mitä sen käytöllä saavutetaan yksilön ja yhteisön näkökulmasta. Opinnoissa menestymistä auttavien hyvien oppimistaitojen ja - menetelmien omaksuminen auttaa siirtymistä työelämään, edistää oman elämän hallintaa ja edesauttaa toimimista jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhdessä työelämän kanssa

Mallissa kehitetään yhdessä opiskelijoiden ja yhteistyöyritysten kanssa mobiiliratkaisuja asiakaspalveluun. Asiakkaat saavat halutessaan mobiilipalvelujen kautta tiedon yrityksen sijainnista, aukioloista, palveluista ja voivat jakaa muille asiakkaille kommentteja ja kokemuksia tarjolla olevista tuotteista.

Opiskelijat perehtyvät ja opiskelevat asiakaspalveluopinnoissa tablet -laitteiden ja sovellusten käyttöä. Tekniikkaa ja ajatusmallia opetellaan ja  pohditaan asiakaspalvelun ja yrittäjyyden näkökulmasta sekä parastetaan valmiita ehdotuksia yrityksille.

Monimuotoisten materiaalien kautta voidaan löytää ratkaisuja, jotka vapauttavat perusopetuksesta opetusresurssia henkilökohtaiseen ohjaukseen. Esimerkiksi QR-koodeja voidaan tehdä ja linkittää koneisiin ja laitteisiin, jolloin opiskelijat voivat itsenäisesti ennen laitteen käyttöä kerrata QR-koodin takaa avautuvan videoklipin avulla käyttöohjeet kuvasarjana tai videona. Ilmaisia QR-koodi generaattoreita löytyy verkosta paljon, mm. http://www.qr-koodit.fi/

Palvelu Padat hankkeen aikana kehitetty malli QR-koodeista ja asiakaspalvelusta

Palvelu Padat -hankkeessa olivat käytössä tablet -tietokoneet, joita hyödynnettiin mahdollisimman paljon koulussa ja työssäoppimisjaksoilla. Hankkeen aikana tutustuttiin ja käytettiin laajalla rintamalla avoimen lähdekoodin ohjelmia sekä sosiaalista mediaa.

Sodexon, Fazer Food Servicen, Unirestan, Scandic Hotelli Oulun ja monen muun yrityksen kanssa aloitettiin ideointi, jonka tuloksena opiskelijat tekivät yritysten  tarpeisiin sopivaa QR-koodipalvelua ja ideointia työssäoppimisjaksojen aikana. Toimintatapa on vahvistanut yritysyhteistyötä sekä samalla  markkinoinut opiskelijoiden uuden teknologian osaamista.

Hankkeen ja yritysten yhteistyö QR-koodien hyödyntämisestä tuli näkyväksi alkuvuodesta 2012, kun KatriAntell (http://www.antell.fi) toi markkinoille uuden leipomotuotteen ja hyödynsi siinä QR-koodia.

QR-koodin käyttö hankkeessa

Sosiaalinen media tulevaisuuden oppimisympäristönä

Opiskelijoiden opetukseen ja ohjaukseen on mahdollista käyttää nykyään monipuolisesti etäohjausratkaisuja. Sosiaalisen median (some) käyttö tulevaisuuden oppimisympäristönä - hankkeessa testattiin ja käytettiin opetuksessa ja ohjauksessa useita etäohjaustyökaluja ja niiden yhdistelmiä. Opiskelijat voivat osallistua opetukseen riippumatta paikasta ja mikäli istunto tallennetaan, voivat opiskelijat katsella tallennetta myös riippumatta ajasta. Kommunikoinnin lisäksi myös uuden tiedon tuottaminen voidaan toteuttaa yhteisesti käyttäen pilvipalveluratkaisuja, kuten Microsoftin tai Googlen SkyDrive palveluita.  

Etäopetus vaatii lähiopetukseen verrattuna enemmän suunnittelua.  Pedagogista mallia valitessa on huomioitava eri opiskelijoiden valmiudet omaksua tietoa ja oppia verkon välityksellä.  Teknisestä näkökulmasta on huomioitava opiskelijoiden valmiudet käyttää määriteltyjä palveluita ja oheislaitteita. Opiskelijoilla tulee olla valmiudet selvittää yksinkertaisia teknisiä ongelmia liittyen esimerkiksi kuva- ja ääniyhteyksiin. Opettajan tehtävä on rohkaista opiskelijoita osallistumaan yhteiseen tiedon tuottamiseen ja kannustaa heitä jakamaan tietoa yhteiseen käyttöön. Kouluttajan kannattaa pyrkiä varaamaan etäohjaukseen rauhallinen tila, jossa voi keskittyä istuntoon ilman ulkopuolisia häiriöitä.

Taulukko: Pedagoginen malli SoMen käytöstä

Takaisin ylös