2+1 -malli

2+1 mallissa kaksi ensimmäistä vuotta ammatillisesta perustutkinnosta opiskellaan normaalisti oppilaitoksessa, mutta viimeinen vuosi suoritetaan palkallisena oppisopimusopiskelijana työpaikalla. Viimeinen vuosi oppisopimuksella voi olla koko ryhmän tavoitteena, jolloin yhden opettajan koko vuosityöaika on mahdollista sitoa koordinointiin, mutta useimmiten 2+1 malliin lähtee yksittäisiä opiskelijoita ryhmästä.

Aloite viimeisen vuoden suorittamisesta oppisopimuksella voi tulla yksittäiseltä opiskelijalta itseltään, opettajalta tai esimerkiksi työssäoppimis- tai kesätyöpaiikan työnantajalta.Usein oppilaitokset ovat asettaneet oppisopimukseen pääsyn ehdoksi sen, että kaikki atto-aineiden kurssit on hyväksytysti suoritettu ennen oppisopimukseen lähtemistä. Tämän nähdään motivoivan opiskelijaa opintojen suorittamiseen.

Yleensä opiskelija eroaa oppilaitoksesta toisen vuoden jälkeen ja solmii oppisopimuksen ja työsopimuksen työnantajan ja oppisopimustoimiston normaalin toimintamallin mukaan. Jos oppilaitos tekee oppisopimuksen suoraan työnantajan kanssa, opiskelija kirjataan laskentapäivänä oppisopimuskiintiöön ja valtionosuus tulee oppisopimustoimiston sijaan suoraan oppilaitokseen. Tällöin kaikki vastuu oppisopimuksen toteuttamisesta siirtyy myös oppilaitokselle. Kummassakaan tapauksessa oppisopimukseen siirtyminen vapauttaa opiskelijapaikan oppilaitoksessa.

Oppisopimusopiskelijan työaika on vähintään 25 h/vko ja palkka työehtosopimuksen mukainen. Oppisopimustoimisto ostaa tavallisen oppisopimusprosessin mukaisesti ohjausta ja lähiopetusta oppilaitoksesta. Opiskelijoiden ohjaaminen keskitetään yleensä alakohtaiselle vastuuopettajalle. Myös omassa organisaatiossa toimivia koulutustarkastajia käytetään koulutuksen laadun varmistamiseen.

 

Pirko 2+1 nuorten oppisopimusmalli laajennettuun työssäoppimiseen from TopLaaja

2+1 -malli sopii erityisesti opiskelijoille

  • jotka oppivat tekemällä ja haluavat oppilaitoksesta pois,
  • joilla on työpaikka valmiina, ovat aloittaneet oppisopimuksen jo kesäkuun alussa tai heillä on osaamisen tunnustamisia ja näin ollen valmistuvat aikaisemmin
  • joilla on aktiivinen ote opiskeluun ja työhön, ovat tällä tavalla lahjakkaita
  • jotka siirtyvät toisesta oppilaitoksesta tekemään oppisopimuksella tutkinnon loppuun
  • jotka palaavat tekemään tutkinnon loppuun (minimiaika oppisopimuksessa 4 kk)
  • jotka haluavat itsenäistyä, muuttaa kotoa pois ja tienata opiskelun ohella.

Kun opiskelija siirtyy työssäoppijan roolista oppisopimusopiskelijan ja palkansaajan rooliin, hänen vastuunsa kasvaa. Tämä motivoi monia opiskelijoita ja työnantajia.
Opiskelijan, jonka työelämätaidot ovat puutteelliset tai joka muuten ei ole kypsä työelämään, ei kannata lähteä oppisopimusopiskelijaksi 3. vuodeksi. Näistä taidoista työssäoppimisjaksot antavat suuntaviivoja. Toisinaan myös muiden ehtojen täyttymättömyys, kuten atto-opintojen suorittamattomuus, estää 2+1 -malliin siirtymisen.

Amandan haastattelu

Amandan haastattelu

Vesan haastattelu

Vesan haastattelu

Vaatimukset 2+1 -malliin lähtevien toimijoille

Opiskelija

Opiskelijalla tarkoitetaan tässä ammatillisen oppilaitoksen ammatillisen perustutkinnon opiskelijaa, joka on ennen oppisopimukseen siirtymistään suorittanut tutkintoon vaadittavista opinnoistaan vähintään 80 opintoviikkoa. Suoritettuna tulee olla usein kaikki ATTO-opinnot ja näiden lisäksi oppilaitoksen määrittelemä määrä tutkinnon pakollisia tai valinnaisia osia.

Opettaja

Opettajalla tulee olla riittävästi työ- ja opetuskokemusta opiskeltavalta ammattialalta, jotta hän kykenee arvioimaan opiskelijan ja työpaikan mahdollisuudet toimia yhdessä ammattitaitovaatimusten ja tutkintotavoitteiden saavuttamiseksi. Hänen tulee olla myös hyvin motivoitunut uudenlaiseen toimenkuvaansa ja sisäistää uudenlainen roolinsa opiskeluun ja ohjaukseen kannustavana oppisopimusprosessin ohjaajana.

Oppimisen tukipalvelut

Oppimisen tukipalveluja hoitavat opintosihteeri, opinto-ohjaaja ja koulutustarkastaja. Nimikkeet eivät tarkoita varsinaisesti juuri näitä virkoja tai toimia, vaan niitä henkilöitä, joiden tehtäväksi on annettu näille nimikkeille tyypillisiä työtehtäviä.

Työnantaja

Työnantajalta edellytetään, että hän on perehtynyt siinä määrin oppisopimuskoulutukseen, että ymmärtää oppisopimukseen liittyvät työpaikkakouluttaja- ja työnantajavelvoitteensa. Työpaikalla on myös oltava mahdollisuus tehdä riittävän monipuolista työtä ammattitaitovaatimusten täyttämiseksi. Työnantaja saa oppisopimuksen solmineelta oppisopimustoimistolta tai oppilaitokselta koulutuskorvausta, jonka minimi on tällä hetkellä 100 eur/kk.

Työpaikkakouluttaja

Työpaikkakouluttajan tulee työskennellä samassa työpaikassa, jossa oppisopimusopimusopiskelijakin työskentelee. Hänelle pitää järjestää riittävästi resurssia opiskelijan ohjaamiseen. Hänen on oppisopimustoimiston ja opettajan avustuksella perehdyttävä oppilaitoksen opetussuunnitelmaan siten, että tietää mitä tietoja ja taitoja opiskelijan tulee työpaikalla opiskella. Tätä helpotetaan avaamalla opetussuunnitelma ammattitaitovaatimuksineen oppimisteoiksi. Työpaikkakouluttaja voi halutessaan organisoida opiskelijan ohjaamisen esimerkiksi yrityksessä toimivalle muulle työpaikkakouluttajalle, mutta koulutusvastuu säilyy tästä huolimatta hänellä itsellään.

Oppilaitosjohto

2+1 -mallin käyttöönotto, kehittäminen ja hyödyntäminen edellyttävät organisaation johdolta ennakkoluulotonta kokonaisnäkemystä, jossa tutkintoon johtavaa oppisopimuskoulutusta ei pidetä muun tutkintoon johtavan ammatillisen peruskoulutuksen kilpailevana vaihtoehtona, vaan siihen saumattomasti kuuluvana työssäoppimismuotona, joka avaa uusia mahdollisuuksia sekä opiskelijoille, yrityksille että koulutuksen järjestäjille.

PAOn 2+1-mallin prosessikuvaus

Mallin käyttöönotto ja tarkemmat järjestelyt

2+1 posterimarkkinointia oppilaitoksessa.jpg

2+1 -mallin tekeminen tutuksi aloitetaan jo kertomalla asiasta ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Toisena opiskeluvuotena ennen työssäoppimaan lähtemistä, kun opiskelija on valinnut suuntautumisopintonsa asiaa valotetaan lisää, koska 2. vuoden työssäoppimispaikka voi olla opiskelijan tuleva oppisopimuspaikka.

2+1 -mallin oppisopimukseen siirtyttäessä opettaja ohjaa aina eroamisilmoituksen tekemisessä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Opinto-ohjaaja tekee eroilmoituksen myös Kelaan. Oppisopimustoimisto hoitaa työnantajan kanssa oppisopimukseen ja palkkaukseen sekä suoritettaviin opintoihin liittyvät sopimukset. Oppisopimustoimisto ostaa tavalliseen tapaan oppilaitokselta ohjausta ja lähiopetusta 3. vuoden oppisopimuksen ajan.

Oppisopimuksessa olevan opiskelijan lähipäivät järjestetään hänen henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan lähipäivät toteutetaan jonkin olemassa olevan ryhmän mukana. Ammatilliset valinnaiset eivät aina kuitenkaan toteudu samassa tahdissa oppilaitoksen kontaktiopetuksen kanssa, joten ne voivat olla myös työpaikkaan sidottuja oppimistehtäviä.

Opettaja ohjaa opiskelijaa ja ainakin toistaiseksi on tarvinnut siihen hieman tavallista enemmän tuntiresurssia, n. 2 h/opiskelijatyöviikko. Tämä tarve nousee paljon tukea tarvitsevista opiskelijoista, lähiryhmien ulkopuolisten oppimistehtävien tekemisestä sekä haasteellisista työpaikoista.

Opettajat ovat käyttäneet tähän asti ohjaukseen puhelinta, Wilma-järjestelmän työssäoppimispäiväkirjaa sekä sähköposti. Some-välineiden käyttöä työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisen apuna kehitetään TOP-laaja -hankkeessa maanlaajuisesti.

Arviointi tehdään itsearviointina, vertaisarviointina ja opettajan tekemänä arviointina. Ammattiosaamisen näytöt arvioivat opettaja ja työpaikkakouluttaja yhdessä.

Lisää aiheesta:

Ravintola-alan Aromi-lehden juttu 2+1 -mallista: 2+1 Aromi1012_oppisopimus.pdf

Oppisopimus TOP-laaja -hankkeen wikissä: http://toplaaja.wikispaces.com/Oppisopimus

Markkinointimateriaalin malleja:

2+1_esite.pdf

2+1 POSTERI pirko_A1.pdf

 

Takaisin ylös