Flexible - Joustavaa pedagogiikkaa

Katso myös
Muualla netissä:
Flexible

Flexible-toimintamalli on oppija- ja osaamiskeskeinen moduloitu sähköinen lähiopetusta tukeva tutkinnon osa. Siinä opiskelijat suorittavat ammatillisen perustutkinnon osan muistitikulle ja verkkoon koottujen ohjeiden ja oppimistehtävien mukaan. Tällöin nopeimmilla opiskelijoilla on mahdollisuus opiskella itsenäisesti riittävästi haasteellisia tehtäviä samalla kun opettajalla on enemmän aikaa ohjata muita ryhmän opiskelijoita. Toimintamalli on kehitetty ja vakiintuneessa käytössä Savonlinnan ammatti- ja aikuisopistossa koko metallialalla ja koskee kaikkia opiskelijoita. Sitä ollaan levittämässä muillekin ammattialoille.

Toimintamallissa vähennetään oppimisen esteitä: Oppiminen on ajasta ja paikasta riippumatonta. Odottelu ja tyhjäkäynti jäävät pois ja itseohjautuvuus korostuu. Erilaiset työrytmit ja vireystilan hyödyntäminen mahdollistuvat. Videoita ja harjoituksia voi toistaa oman tarpeen mukaan. Opiskelijalle syntyy luontainen tarve etsiä tieto ja taito pystyäkseen suoriutumaan tehtävistä. Samalla opiskelijan elinikäisen oppimisen avaintaidoista erityisesti medialukutaito sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot kasvavat. Toiminnassa korostuu yhteisöllisyys ja vuorovaikutus sekä kontaktiopetuksessa että sosiaalisessa mediassa.

 

Pedagoginen perusajatus

Flexible-toimintamallin pedagogiikka perustuu sosiokonstruktivistiseen oppimiskäsitykseen, tutkivaan oppimiseen, ongelmaperustaiseen oppimiseen, monikanavaiseen oppimiseen, henkilökohtaistamiseen, flipped classroom eli käänteinen oppiminen -toimintamalliin, blended learning eli monimuotoinen tai sulautuva opetus –toimintamalliin sekä ajatukseen sähköisestä tutkinnon osasta lähiopetuksen selkärankana.

Toiminta perustuu ohjattuun oppimiseen opiskelijan omista lähtökohdista omilla vahvuuksilla ja oppimistyyleillä. Toimintamalli eroaa tavallisesta siinä, että keskitytään yksilöön, oppimiseen ja osaamiseen ryhmän ja opettajajohtoisen toiminnan sijaan. Koska kaikki tieto ja materiaali on sähköisessä muodossa, opettaja voi keskittyä ohjaamiseen. Oppimiselle tarjotaan avoin ympäristö, jossa opettajat ja erityisammattihenkilöt mielletään lähinnä opiskelijan resurssina.

Kurssin esittelyvideolla on nähtävissä, että teoriatehtävät tehdään itsenäisesti ennen käytännön harjoitteita. Harjoituksista on opettajan demoa vastaava tekstitetty video YouTubessa.

http://m.youtube.com/#/watch?v=4gDq2ZDndNo&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3D4gDq2ZDndNo&gl=FI

Kurssiin voi tutustua osoitteessa:

http://www.digikoneistus.blogspot.fi/?m=1

Flexible Flexible

Materiaalin kuvaamista varten on tehty työstökoneisiin kiinnitettävä pidike älypuhelinta varten. Samaa laitteistoa voidaan hyödyntää myös kuvan reaaliaikaisessa siirtämisessä luokan seinällä olevaan tv-ruutuun, mikä mahdollistaa koko ryhmälle yhtä aikaa tehtävät demonstraatiot työsuoritteen yksityiskohdista.

 

Opiskelijan näkökulma

Opiskelijalla on mahdollisuus oppia omaan tahtiin ja valita itselleen parhaiten soveltuva opiskelutapa omassa rytmissä itsenäisesti tai ryhmän mukana. Opettajan tuki on tästä valinnasta riippumatta aina saatavilla. Toimintamallissa opiskelijalla on mahdollisuus oppia monikanavaisesti, koska oppimateriaali on visuaalista. Tekstitettyjä ohjevideoita on paljon. Tekstitettyjä videoita käytetään myös tehtävänannoissa. Kirjat ja havaintovälineet ovat opiskelijan käytettävissä oppilaitoksen työsalin yhteydessä.

Heti opintojen alussa luodaan sähköinen tutkinnon osien valintatarjotin. Opiskelijan henkilökohtaisen opintopolun ohjaus tehostuu ja monipuolistuu. Lukujärjestykseen ei jää tyhjiä tunteja ja ammattiosaamisen näytöt, syventävät opinnot tai työssäoppiminen on mahdollista aloittaa yksilöllisesti.

Tutkinnon osan selkeys auttaa hahmottamaan osaamistavoitteet. Oman oppimisen edistymisen seuranta helpottuu oppimispäiväkirjojen (blogien) avulla ja toimii motivoivana tekijänä. Opiskelijaa ohjaavat opettajat, erityisammattihenkilöt, työpaikkaohjaajat ja opinto-ohjaaja aina tarvittaessa. Alan käytännön mukaisesti valmiiden töiden toleranssit tarkistetaan. Toimintamallissa laadunvarmistajana toimii opettaja, joka mittaa toleranssit ja antaa siten luvan viedä työhön liittyvät kuvat ja tekstit blogiin. Suurin osa ohjauksesta tapahtuu lähiopetuksen aikana, mutta sitä on tarjolla myös ryhmän sosiaalisen median alustalla, joka toimii mobiilisti myös työssäoppimisen aikana.

Opiskelijapalautteessa kehuja on saanut se, että teoriatiedon ja käytännön ohjeet saa USB-muistitikulla kurssin aluksi ja kurssi oli mahdollista suorittaa omaan tahtiin:

http://m.youtube.com/#/watch?v=SU0xUi5kRVg&desktop_uri=%2Fwatch%3Fv%3DSU0xUi5kRVg&gl=FI

 

Opettajan ja oppilaitoksen näkökulma                    

Toimintamallin käyttöönottovaiheessa opettaja tarvitsee runsaasti aikaa materiaalin tuottamiseen. Toiminnan vakiinnuttua se kuitenkin helpottaa opettajan työtä merkittävästi:

Toiminta motivoi ja haastaa myös lahjakkaimmat oppijat, ehkäisee turhautumista ja opintojen loppuvaiheen keskeyttämisiä palkkatyöhön siirtymisen vuoksi. Opinnot on mahdollista suorittaa loppuun työssäoppimallakin. Myös hitaammat oppijat saavat onnistumisen kokemuksia ja motivoituvat oppimaan lisää. Sama materiaali toimii kaikille opiskelijoille erilaisella ohjauksella ja eritasoisella tuella ja saavuttaa opiskelijan jotakin kanavaa pitkin oppimistyylistä riippumatta. Henkilökohtainen tavoitteenasettelu helpottuu ja konkretisoituu omaksi poluksi. Opiskelija kartuttaa samalla omaa osaamisen digitaalista portfoliotaan ja parantaa siten työllistymismahdollisuuksiaan.

Opettaja tekee työssäoppimispaikoista etukäteen selvityksen, jolla varmistetaan, että tutkinnon perusteiden mukainen oppiminen ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen on mahdollista. Opiskelija saavuttaa vahvat perustiedot ja -taidot ennen työssäoppimisjaksoa. Osaaminen ja jo opittu syventyy pätevyydeksi työpaikalla: työprosessit, materiaalien, välineiden ja tekniikoiden hallintaan syntyy rutiineja. Ongelmana on työelämän tarjoamien mahdollisuuksien yksipuolisuus (alueellinen ongelma).

Opettaja ja opiskelija määrittelevät työssäoppimisen tavoitteet tutkinnonosa kerrallaan opetussuunnitelman mukaan kunkin yksilön henkilökohtaiset tavoitteet huomioiden. Oppimispolut ja -verkostot valitaan omien vahvuuksien, preferenssien ja henkilökohtaisten suhteiden perusteella, alueellisen työvoimatarpeen mukaisesti.

Oppimistehtävät ja ammattiosaamisen näytöt perustuvat opetussuunnitelman perusteisiin ja arviointikriteereihin sekä voimassa olevaan opetussuunnitelmaan.

Oppimisen arviointia tapahtuu jatkuvasti määriteltyjen oppimistehtävien kautta ja osaamisen arviointi ammattiosaamisen näytöllä. Prosessissa sovelletaan jatkuvan näytön ja reflektoinnin periaatteita.

Opiskelijan itsearvioinnin lisäksi arviointia tekevät opettajat, työpaikkaohjaajat, erityisammattihenkilöt. Ryhmäkeskusteluissa palautetta tulee myös toisilta opiskelijoilta.

Mallin käyttöönotto vaatii vastaavalta opettajalta kykyä tuottaa (kuvata, leikata, tekstittää ja jakaa) videomateriaalia sekä ohjata opiskelijoita sosiaalisessa mediassa ja sen hyödyntämisessä opinnoissa.

Laitteiston on oltava kunnossa: kameran tarkkuuden on sovelluttava kuvattaviin kohteisiin, opettajan käytössä on oltava riittävän tehokas tietokone, jossa on sopiva editointiohjelma sekä riittävästi tallennustilaa.

Työsaliin pitää rakentaa eLearningPoint – itseopiskelupiste - tai vastaavat järjestelyt. Käyttöönottoaikana opettaja tarvitsee työaikaa tuottaa sisältöä, tuotantotiimiä (tekninen ja tuotannollinen asiantuntijuus) suositellaan tueksi ainakin alussa. Materiaalia tekevän opettajan on tunnettava syvällisesti opetussuunnitelma. Kaikkien materiaalia käyttävien opettajien on ymmärrettävä taustalla oleva pedagogiikka ja sen soveltaminen.

Pedagogiselta johtamiselta toimintamallin käyttöönotto vaatii suunnitelmallista henkilöstön osaamisen kehittämistä ja halua investoida aluksi laitteisiin ja työaikaan. Toimintamallin jalkauttaminen organisaation sisällä vaatii opettajien asenteen ja työnkuvan muutosta sekä tila- ja opettajaresurssien uudenlaista käyttöä.

Flexible

Metallityösalin eLearningPoint.

 

Työelämän näkökulma

Flexible toimintamalli avaa opetussuunnitelmat työelämän suuntaan. Materiaaleja voidaan helposti päivittää ja koska ne ovat mobiileja, niitä voi käyttää niin työssäoppimisen tukena kuin yritysten työntekijöiden täydennyskoulutusmateriaalina.

Oppimispaketin voi halutessaan suorittaa esim. perheyrityksessä tai tutussa työpaikassa. Ryhmän keskustelufoorumi sosiaalisessa mediassa mahdollistaa opettajan ja muiden opiskelijoiden tuen.

Itsenäisesti ja tuotantotehokkasti oppimaan tottuneet opiskelijat ovat valmiimpia vastaamaan työelämän vaatimuksiin heti valmistuttuaan.

RAKENTEET

RESURSSIT

PEDAGOGINEN JOHTAMINEN

 • Työnjako
  • tiimityö, tiimiopettajuus, ristiinohjaus
 • Lukujärjestys
  • joustava, tilojen käyttöaste paranee
 • Modulointi
  • on koko toiminnan keskeinen periaate
 • Työnkuvat
  • uudistuu enemmän oppimisen ohjauksen ja osaamisperusteisten oppimismoduulien tuottajan suuntaan
 • Aika
  • vaatii aluksi paljon, tuotantovaihe, myöhemmin huomattava säästö
 • Henkilömäärä
  • toimii vähemmällä resurssilla
 • Laitteet
  • perustason laitteet riittää
 • Erityisosaaminen
  • videotuotanto, pilvipalvelut, (some)
 • Strateginen johtaminen ja linjaukset
  • ajanmukaiset oppimiskäsitykset ja TVT-strategia
 • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • jatkuvaa suunnitelmallista pedagogista ja TVT-orientoitunutta
 • Prosessin johtaminen
  • kollegiaalinen johdettu toimintamalli
 • Muutosjohtaminen
  • ylimmän johdon ohjauksessa yhteisenä tahtotilana
Takaisin ylös