Ohjaus ja arviointi

Opiskelijalla on oikeus ohjaukseen ja tukeen. Oppimisympäristöjä kehittäessä ja käytettäessä tulee huolehtia, että opiskelijan oikeus riittävään ohjaukseen, arviointiin ja tukeen toteutuu. Arviointi voi pitää sisällään oppimisen arviointia ja osaamisen arviointia.

Esimerkkejä erilaisista ohjauksen ja palautteen antotavoista:

 • Valmentajuus
 • Itsearviointi
 • Vertaisoppiminen ja vertausohjaus
 • Vertaisarviointi, tiimiarviointi
 • Tutorointi
 • Tekniikka ja tekninen palaute suoritteesta
 • Asiakkaat palautteen antajina
 • Verkostojen ohjaus ja palaute
 • Mestari-kisälli
 • Ylhäältä alas annettu ohjaus ja palaute
 • Työpaikkaohjaaja ja työelämän edustajien palaute
 • Kirjallinen palaute
 • Sosiaalisen median välityksellä annettava ohjaus ja palaute
 • Tulevaisuuden ennakointi ja tavoitteiden asettaminen
 • Yksilöohjaus
 • Ryhmänohjaus

Erilaisissa tilanteissa erilainen palaute ja ohjaus voi olla perusteltua, mutta ohjauksen ja palautteen tulisi ennen kaikkea olla oppimiseen kannustavaa ja tukea opiskelijan itsearviointitaitoja. Ohjaukseen ja arviointiin vaikuttavat opiskelijan tarpeet. Opiskelijoiden oppimis- ja arviointitaidot vaikuttavat ohjaustarpeeseen. Heikomman itsetunnon omaava opiskelija, tarvitsee oppimistilanteessa, ohjauksessa ja palautteenantotilanteessa erityisen paljon kannustavaa palautetta sekä rohkaisua onnistumisesta.

Ohjauksessa ja palautteen antamisessa tulee kiinnittää huomioita

 • Oppimisen edellytyksiin
 • Opiskelijan tarpeisiin
 • Erityisen tuen tarpeet opiskelussa (esim. oppimisvaikeudet, lukihäiriö)
 • Muut erityisen tuen tarpeet (esim. tarvittavat palvelut, apuvälineet)
 • Muut tarpeet
 • Opiskelijan toiveet ja unelmat
 • Opiskelijan (konkreettiset) tavoitteet ja tavoitteiden aikataulu sekä toimenpiteet
 • Opiskelijan osaaminen
 • Opiskelijan vahvuudet ja niiden tunnistaminen
 • Opiskelijan työllistyminen ja urasuunnittelu
 • Tulevaisuuden työmarkkinat

Sosiaalisen median verkostot ohjauksessa

Sosiaalinen Media yksilöllisillä poluilla
Takaisin ylös