Yksilölliset opintopolut

Mistä puhutaan, kun puhutaan opiskelijoiden yksilöllisistä poluista oppimisverkostoissa?

Opiskelijakeskeiset oppimisympäristöt luovat osallisuutta sekä tukevat opiskelijan aktiivisuutta.

Oppimisympäristöjen suunnittelun tulee lähteä opiskelijan oppimisen näkökulmasta sekä siitä, miten oppimisympäristö tukee työelämävalmiuksien ja ammattiosaamisen kehittymistä. Parhaimmillaan oppimisympäristössä opiskelu tähtää työllistymiseen sekä tukee ”oikeassa elämässä” tarvittavien taitojen ja metataitojen kehittymistä, kuten arjenhallintaa ja ongelmanratkaisutaitoja. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kulkevat jokaisessa tutkinnossa kautta linjan läpileikkaavana ajatuksena ja nämä olisikin hyvä huomioida myös oppimisympäristöjä suunniteltaessa. Opiskelijan erilaiset oppimis- ja työtyylit sekä opiskeluvalmiudet vaikuttavat osaltaan siihen, millainen oppimisympäristö kullekin opiskelijalle soveltuu parhaiten.

Oppimisympäristönä voidaan hyödyntää opiskelijan kohdalla enemmän työpaikalla järjestettävää koulutusta tai työpaikalla tapahtuvaa oppimista, eli käytännössä laajentaa työssäoppimisen määrää. Tällöin opiskelija opiskelee työvaltaisemmin kuin mitä tutkinnon perusteissa edellytetään. Myös se, että opiskelija saa toimia yrittäjänä tai harjoitusyrittäjänä opiskelun aikana, on yksi työvaltainen tapa opiskella. Opiskelijoiden henkilökohtaisia oppimisverkostoja voidaan hyödyntää paljon nykyistä enemmän, mutta tämä vaatii opettajilta ymmärrystä opintojen yksilöllistämisestä (termi, jota käytetään ammatillisessa peruskoulutuksessa) Opettajuuden on tuettava opiskelijoiden henkilökohtaisten oppimisverkostojen muodostamista ja niiden hyödyntämistä yksilöllisten opintopolkujen tukena. Teorian ja käytännön taitojen opiskelun ja harjoittelun tulee myös oppilaitoksessa toteutettuna lisätä opiskelijoiden osallisuutta. Tätä osallisuutta voidaan lisätä pedagogisilla valinnoilla sekä esimerkiksi erilaisten simulaatioiden avulla ja tekemällä oikeita asiakastöitä oppilaitoksen tiloissa.

Erilaisten oppimisympäristöjen taustalla vaikuttavat erilaiset oppimiseen liittyvät ajatusmaailmat. Työelämälähtöinen oppiminen perustuu Learning by doing –ajattelulle, eli sille, että tekemällä oppii. Erilaisissa oppimisympäristöissä voidaan ohjata eri tavoin.

Parhaimmillaan oppimisympäristössä opiskelu tähtää työllistymiseen sekä tukee ”oikeassa elämässä” tarvittavien taitojen ja metataitojen kehittymistä, kuten arjenhallintaa ja ongelmanratkaisutaitoja
Takaisin ylös