Yhdessä oppiminen

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa on yksi koulutuksen laadun mittareista ja ammatillisen koulutuksen menestyksen avaintekijä. Työ- ja elinkeinoelämäyhteistyö muodostuu oppilaitoksen, opiskelijan ja työelämän pohjalta. Osapuolten on oltava valmiita panostamaan yhteistyön ylläpitämiseen ja sen pitkäjänteiseen kehittämiseen. Kaikki tahot ovat riippuvaisia yhteistyön tuottamista hyödyistä. Korkean laadun ylläpitäminen takaa yrityksille ammattitaitoisen työvoiman ja menestyksen tulevaisuudessa.

Ammatillisen koulutuksen ja elinkeinoelämän väliselle yhteistyölle tulee rakentaa puitteet ja toimintaperiaatteet, jotka mahdollistavat yhteistyön jatkumisen ja kehittämisen. Yhteistyö rakentuu win-win periaatteen mukaisesti, kun kaikki osapuolet ovat valmiita resursoimaan yhteistyöhön. Yhteistyö toimii parhaimmillaan, kun työ- ja elinkeinoelämän edustajat kytkevät oman yrityksensä todellista tai virtuaalista toimintaa ammatillisen koulutuksen yhteyteen. Tällä tavoin eri toimijat pääsevät yhdessä kehittämään yrityksen toimintaa, tuotteita, palveluita ja muita järjestelmiä.

Yhteistyön lisääntyessä myös käytännön opintoja suoritetaan tulevaisuudessa yhä enemmän työ- ja elinkeinoelämässä. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyön myötä opiskelijoille kehittyy elinikäisen oppimisen avaintaitoja, kuten päätöksentekotaito, oma-aloitteisuus, vastuunotto, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot. Näitä tietoja, taitoja ja asenteita tarvitaan ammatillisen kasvun polulla kannustamaan opiskelijaa yritteliäisyyteen, sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja työllistymiseen ympäröivässä yhteiskunnassa.

Työelämän vaatimukset ja työtehtävät muuttuvat, monimutkaistuvat ja laaja-alaistuvat tulevaisuudessa. Uuden oppimisen ja osaamisen tarve lisääntyy ja vahvistuu kaiken aikaa eri osapuolilla. Käytössä oleva työmenetelmät ja tekniikka kehittyvät niin nopeasti, että oppilaitoksilla ja opettajilla on haastavaa pysyä tiedollisesti ja ammatillisesti mukana. Oppimisympäristöt ja ammatilliset verkostot laajenevat ja sitä kautta yhdessä oppiminen ja tiedon jakaminen ovat tulevaisuuden avaintekijöitä.

Ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön tiivistämiseen tarvitaan monipuolista osaamista

Ammatillisen koulutuksen kehittämiseen sekä oppilaitosten ja työelämän välisen yhteistyön tiivistämiseen tarvitaan monipuolista osaamista.

Takaisin ylös