Strateginen ja pedagoginen johtajuus

Oppilaitoksen toiminnan strateginen suunnittelu tulee lähteä aidosta opiskelijoiden tarpeiden ja toiveiden huomioimisesta ja ymmärtämisestä.

  • Mikä todella on mielekästä opiskelijoiden näkökulmasta?
  • Mitkä ovat ne ratkaisut, jotka todella edistävät oppimista?

Yksilölliset opintopolut eivät toteudu ilman opiskelijalähtöistä ajattelua ja toimintaa: opiskelijat ovat oppilaitoksen tärkeimmät asiakkaat.

Pedagogista johtajuutta tarvitaan, jotta rakenteet mahdollistavat oppimisen erilaisissa oppimisympäristöissä ja yksilölliset opintopolut toteutuvat. Koulutuksen järjestäjän ja oppilaitoksen johdon pedagoginen johtajuus tarkoittaa työn organisoinnin ja määräytymisen rakenteiden, mahdollisuuksien ja eri toimintamuotojen kehittämistoimia. Oppimisympäristöissä tapahtuva ohjaus, arviointi ja turvallinen työskentely tulee suunnitella ja varmistaa. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu ja toteutus edellyttää resurssien ja työnjaon uudenlaista tarkastelua. Yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu vaatii aikaa. Resurssina aikaa voi vapautua työn uudelleen järjestelyn avulla sekä kohdentamalla ajankäyttö oikein. Sen sijaan, että jokaiselle opiskelijalle tarjotaan sama aika ohjaukseen, voidaan ohjausta kohdentaa tukea tarvitseville suhteellisesti enemmän.

Käytännössä oppilaitoksen toiminnan strategisen suunnittelun lähtökohtana tulee olla opiskelijoiden tarpeet. Opiskelun tulee valmistaa työelämään ja ottaen huomioon opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja toiveet. Voisiko esimerkiksi organisaatiorajojen sisäpuolella työskennellä myös henkilöitä, joiden palkkaus tapahtuu kuntasektorilta? Miten oppilaitos organisaationa on toteuttamassa nuorten yhteiskuntatakuuta ja tukemassa nuorten osallisuutta?

Pedagogisen johtamisen näkökulmasta voidaan yksilölliset opintopolut nähdä mahdollisuutena osallistaa nuoret oman elämänsä ja yhteiskunnan rakentamiseen jo opintojen aikana, sekä mahdollisuutena vastata aidosti opiskelijoiden tarpeisiin ja toiveisiin. Tämä edellyttää koko koulutuksen järjestäjän toiminnan laajamittaista rakenteellista uudistamista sekä henkilöstöltä ja erityisesti opettajilta valmiutta oman ajattelun ja toimintapojen muutoksiin. Yhteisen tekemisen ja osallisuuden kautta muutoksen läpivienti on mahdollista toteuttaa parhaiten. Tämä edellyttää vahvaa pedagogista johtamista.

Oppilaitoksen strategian ja pedagogisen johtamisen suunnittelussa voidaan hyödyntää suunnittelukaavaketta, jonka avulla voidaan etsiä ratkaisuja sekä perusteluja toiminnalle.

Katso myös luku Opettajan työn suunnittelu.

Takaisin ylös