Didaktinen näkökulma

Pedagogisen ja didaktisen johtamisen näkökulmista opiskelijan oppiminen ja oppimistulosten saavuttaminen on keskeinen tavoite. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen järjestämisessä todentuvat pedagoginen asiantuntijuus sekä valitun didaktiikan tarkoituksenmukaisuus.

Tässä toimintamallissa opettaja- ja oppiainelähtöinen ajattelu väistyvät osaamisperusteisuuden ja opiskelijalähtöisyyden korostuessa. Nykyisten tutkinnon perusteiden käyttöönotto saa ikään kuin laadun varmistuksen. Opettaja on avainosaaja, joka todentaa työelämälähtöisen opetuksen ja ohjaamisen opiskelijalle sekä ohjaa opiskelijaa hyödyntämään erilaisia yksilöllisiä opintopolkuja.

Pedagogiset ja didaktiset valinnat tukeutuvat opetuksessa ja ohjauksessa opettajan osaamiseen ja niiden tekijöihin vaikuttamiseen. Pedagogisessa ja didaktisten valintojen johtamisessa tuleekin nostaa esiin opettajan vahvuuksia eri osa-alueilla, edistää ja edelleen kehittää kyseisiä opettajan osaamisalueita.

Didaktinen näkökulma
Kuvio 3. Ammatillisen opettajan osaamisen osa-alueiden tarkennusta (Helakorpi S).

Didaktiikan ja pedagogisen toiminnan ohjauksessa ja arvioinnissa voidaan tässä mallissa, osaamisperusteisessa opetuksessa kiinnittää huomiota mm. seuraaviin asioihin (muokattu Helakorven näkemyksestä):

 1. Kehittämisosaaminen
  • Oman osaamisen kehittäminen, oman alan ja työelämän kehittäminen
   • opetuksen ja ohjauksen kehittämisen ja uudistamisen halukkuus
   • kiinnostus, motivaatio, innostus, tapa toimia, asenne ja arvot
 2. Työyhteisöosaaminen
  • Tiimityö- ja verkosto-osaaminen
   • työelämälähtöisen opetus- ja ohjaustavan suunnittelu ja toteutus
   • yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja – halukkuus
   • kansalliset ja kansainväliset verkostot ja yhteistyö, uusien verkostojen luonti
   • uudenlaisen toimintatavan ja oman työn suunnittelun ja opetuksen toteuttamisen omaksuminen
 3. Substanssiosaaminen
  • Työelämäosaaminen ja ammatillinen tietotaito
   • nykytilan arviointi ja tarvittavan osaamisen lisätarve (myös tietynlainen tulevaisuusosaaminen ja ennakointitaidot)
   • osaamisen jakaminen opetuksessa ja ohjauksessa käyttöön paremmin, verkostojen hyödyntäminen
 4. Pedagoginen osaaminen
  • Koulutusprosessin hallinta ja kasvatukselliset taidot
   • työelämälähtöisten teemojen ja tutkinnon osien/osan osien opetus ja ohjaus; ajoitus, sijoittaminen työjärjestyksiin
   • osaamisen jakaminen opetuksessa ja ohjauksessa käyttöön paremmin, verkostojen hyödyntäminen
   • opiskelijoiden HOPSin tarkennukset – yksilöllisten opintopolkujen näkyminen HOPSissa - kansalliset ja kansainväliset liikkuvuudet huomioituna
   • yksilöllisten opintopolkujen mahdollisuudet näkyväksi tutkinnon osien/osan osien toteutuksiin – osaamisen hankintaan

Takaisin ylös