Monimuotoiset ja monialaiset oppimisympäristöt

Opettajien, työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijoiden ja opiskelijoiden keskinäinen yhteistyö parantaa oppimisprosessia. Parhaimmillaan yhteistyö näkyy oppimisympäristöissä, joissa erilaiset opiskelusisällöt muodostavat laajoja asiakokonaisuuksia / työtehtäväkokonaisuuksia. Tällä tavoin kokonaisuuksien ja työprosessien hahmottaminen ja ymmärtäminen helpottuu. Opettajan ja/tai opiskelijan  asiantuntijan roolissa toimiminen lisää oman osaamisen kehittämistä, oppimisympäristössä päästään näkemään laaja-alaisemmin oppimis- ja yritystoimintaa kokonaisuutena ja sitä, miten opiskeltava asia kytkeytyy isompaan työtehtäväkokonaisuuteen. Työ- ja elinkeinoelämä puolestaan luo realistisen kuvan siitä, miten yritystoimintaa pyöritetään ja hallitaan eri yrityksen osa-alueilla. Yhteistyö kaikkien osapuolten suhteen tukee opettajien työelämäjaksoa, joka voi toteutua oppimisympäristöissä. Opettajalla on mahdollisuus tutustua työelämään ja työarkeen harjoitusyrityksessä, jotta pääsee näkemään, miten asiat työelämässä tehdään. Toiminta vaatii opettajalta verkostoitumista, laaja-alaista osaamista sekä kokonaisvaltaista näkemystä isommasta aihekokonaisuudesta.  

Oppimisympäristössä tapahtuvassa oppimisessa  tähdätään  yhdessä

  • Sitoutumiseen, tuloksiin ja yksilöllisiin suoritustavoitteisiin,
  • Osaamisen lisäämiseen,
  • Henkiseen kasvuun
  • Yhdessä saavutettaviin työtuloksiin ja yhteistoiminnallisuuteen,
  • Kurinalaisuuteen,
  • Tutkivaan oppimiseen
  • Yhteiseen tiedon ja asaintuntijuuden jakamiseen.

Oppimisympäristössä toimivilla on hyvä olla monipuolista osaamista, luovuutta ongelmien edessä ja halua oppia toisiltaan. Oppimisympäristössä toimimisen keskeisenä tavoitteena on saada jokaiselle toimijalle uusia taitoja ja tukea oppimista. Oppimisympäristössä toimiville on yhteinen tavoite, joka ohjaa toimijoiden tekemistä.

Nykyaikana oppimisympäristö voi olla olla yhtä aikaa fyysinen ja virtuaalinen. Siellä tehdään tekemällä oppien fyysisesti lähes autenttisia yrityksen töitä ja samalla osa tekemisestä tapahtuu virtuaalisesti. Virtuaaliympäristö toimii mm. harjoitusyrityksessä erittäin hyvänä oppimispaikkana, sillä opiskelijat voivat ja saavat tehdä oppimisympäristössä virheitä ja oppia niiden kautta. Uusien työvälineiden hyödyntäminen on tärkeää opettajalle ja opiskelijalle.

Parhaimmillaan oppilaitoksen kanssa yhteistyössä toimiva oikea yritys ns. partneriyritys antaa erilaisia käytännön tehtäviä opiskelijoiden pohdittavaksi työpaikalla ja / tai oppilaitoksessa. Tällöin tehdään oikeita tai autenttisesti käytännönläheisiä simuloituja työelämän töitä yksin ja yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Tämä yhteistyö tukee hyvin työvaltaista tekemällä oppimisen oppimismenetelmää ja mahdollistaa opiskelijoille yhteistoiminnallisuuteen ja vastuuttamiseen liittyvien taitojen kehittymisen. Osaamisen arviointi tapahtuu työelämän ja oppilaitosten yhteistyössä. Arviointia ja oppimisprosessia ohjaavat opettajat ja elinkeinoelämän asiantuntijat. Opettajan rooli on pedagoginen oppimisen mahdollistaja, joka jakaa työtehtäviä ja vastuuta opiskelijoille sen mukaan, miten opiskelijat yksilöllisesti jaksavat tai pystyvät sitä ottamaan ja kantamaan.

Suomen koulutuspoliittisten linjausten mukaan tulisi nähdä mahdollisuutena yhdistää ja koota jo olemassa oleva osaaminen isommaksi osaamispankiksi. Eri koulutusalojen välisten yhteisten rajapintojen tunnistaminen edesauttaa koulutuksen pysymistä työelämän vaatimusten tasolla ja lisää koulutukseen liittyvää tarpeellista ennakointia. Eri koulutusalojen välistä yhteistyötä pitäisikin Suomessa kehittää tehokkaammaksi.

Takaisin ylös