Voimaa yhteistyöstä ja työelämäverkostoista

Ammatillisen koulutuksen ja työ- ja elinkeinoelämän välinen yhteistyö rakentuu koulutuksen järjestäjän, opettajien ja opiskelijoiden omien verkostojen kautta. Verkostomainen, toimiva yhteistyö parantaa ja tukee opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista, opettajien työelämäjaksoja, työpaikkaohjaajien koulutusta, työpaikoilla tapahtuvan oppimisen ohjausta ja yhteisiä kehittämishankkeita. Yhteistyön myötä opettajat näkevät ja kokevat työelämässä tapahtuvat muutokset herkemmin ja pystyvät reagoimaan niihin nopeammin. Yhteistyöllä voidaan myös varmistaa, että oppilaitoksista siirtyy työelämään osaavia ja ammattitaitoisia uusia työntekijöitä.

Yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa on sitä antoisampaa, mitä paremmin opettajat ja opiskelijat tuntevat eri yhteistyön mahdollisuuksia ja ideoivat niitä yhdessä työelämän edustajien kanssa. Yhdessä kehittäminen tuo turvallisuutta ja kasvattaa luottamusta omaan ja muiden osaamiseen. Opettajilla on vahva ammatillisuus taustalla ja opiskelijoilta usein löytyy esim. sosiaalisen median välineiden käyttötaitoja. Käytännönläheinen tekemällä oppiminen antaa opettajalle ja opiskelijalle mahdollisuuden tehostaa oppimiseen liittyvää yhteisöllisyyttä. Opettajan roolin muuttuminen enemmän ohjaavaan, valmentajan ja asiantuntijan rooliin lisää opiskelijoiden opiskelumotiivaatiota. Yhteistyö ja tiedon jakaminen antaa yhteistä onnistumisen tunnetta. Keskinäinen yhteistyö luo myös läpinäkyvyyttä alan koulutuksille elinkeinoelämän suuntaan ja tarjoaa näkyvyyttä oppilaitokselle.

Asiantuntijaverkostot laajentavat ammatillisia verkostoja ja tuottavat lisäarvoa koulutuksen sisältöihin, jolloin opiskelijoille ja opettajille tarjoutuu mahdollisuus oman tietotaidon päivittämiseen. Oppilaitoksen ulkopuolisten verkostojen kanssa tehtävän yhteistyön myötä syntyy asiantuntijaverkosto, jossa asiantuntijat jakavat tietoa ja oppivat toinen toisiltaan uutta osaamista ammattitaidon ylläpitämiseksi. Asiantuntijaverkoston jäsenenä opettaja saa vertaistukea ja siten jaksaa työssään paremmin, eikä hän koe jatkuvaa tiedon uusiutumista ja tulvaa kuormittavana.

Yhteiset oppimisen paikat löytyvät oppilaitoksen ja työelämän arjesta - yhdessä oppien

  • Edellyttää opettajien välistä yhteistyötä ja oman osaamisen yhdistämistä
  • Edellyttää keskinäisen asiantuntijuuden tunnistamista ja tunnustamista
  • Edellyttää uskallusta tiedostaa, että kaikkea ei tarvitse itse osata - opettajatiimi
  • Edellyttää toimivaa asiantuntijaverkostoa - työ- ja elinkeinoelämänedustajat
  • Edellyttää yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Takaisin ylös