Arviointi

Arviointi antaa opiskelijalle käsityksen osaamisestaan, omista vahvuuksista ja kehittämistarpeista. Simulaattorin avulla oppiminen on kokemusperäistä oppimista, johon kuuluu myös reflektointi ja oppiminen sitä kautta. Oppija löytää ratkaisuja ongelmiin tekemisen kautta. Simulaattorilla opiskelu on tekemällä oppimista ja tavoitteena on saada työskentely automaation tasolle. Tämän seurauksena virheiden määrä vähenee ja työn henkinen rasittavuus vähenee. Toisaalta simulaattorit voivat luoda väärän turvallisuuden tunteen, koska niihin/niillä ei tule vaurioita kuten aidossa ympäristössä.

Tietolaatikko/grafiikka:

Kokemuksellinen oppiminen tapahtuu syklisesti:

  • konkreettinen kokemus (tapahtuma, toiminta)
  • reflektiivinen havainnointi (mitä tapahtui?)
  • abstrakti käsitteellistäminen (mitä opittiin, mihin voidaan soveltaa?)
  • uuden toimintamallin aktiivinen kokeilu (mitä voidaan tehdä toisin, testaus)
  • uuden oppiminen ja muutos -> uuden oppimissyklin käynnistäminen (David Kolb 1984)

Simulaatio-opetuksen jälkipuintia kutsutaan purkutilanteeksi (debriefing). Sitä pidetään yleisesti oppimisen kannalta keskeisimpänä osana simulaatio-oppimista. Monipuoliset palauteraportit auttavat opettajaa monipuolisen ja henkilökohtaisen palautteen antamisessa, jolloin palautteessa pystytään kiinnittämään huomiota oppilaan kehityksen kannalta oleellisiin asioihin. Toiminnan arviointia helpottaa simulaatiotilanteiden nauhoitus. Hyvässä purkutilanteessa kokemukset jaetaan välittömästi simulaation päätyttyä ryhmässä, sekä tehdään koko tapahtuman yhteenveto ja arviointi.

Purkutilanteessa oppija itse reflektoi oppimaansa löytäen ohjaajan avulla toiminnastaan positiiviset puolet, sekä seikat, joissa vielä olisi kehitettävää. Simulaatio-ohjaajalla voi olla purkutilanteessa useita eri rooleja. Ne voivat vaihdella kohdejoukon mukaan roolimallista arvioijaan (esimerkiksi opiskelijat vs. ammattilaiset).

Ohjaaja ohjaa keskustelua pienin kommentein ja kysymyksin siten, että opiskelijat oppivat reflektoimalla harjoituksen olennaisimmat oppimistavoitteet. Debriefingin ilmapiiri on positiivinen ja oikein tehtyjen suoritteiden kertaaminen vahvistaa oppimista. (Hallikainen, J. & Väisänen, O. 2007.) (Rajala 2012.)   

Takaisin ylös