Ohjaajuutta

Uudistuva opettajuus on opettajuutta, jossa opettaja ei ole enää tiedon ja taidon jakaja. Sen sijaan opettajan tehtävä on ohjata ja kannustaa opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen ja yhteisölliseen toimintatapaan. Lisäksi opettajan tehtävä on huomioida oppimistilanteissa mahdollisuudet opiskelijoiden elämänhallintataitojen ja työelämävalmiuksien kartuttamiseen ammatillisen osaamisen kehittämisen ohella. Tavoite on että opiskelijoita saavat ulkoa opitun tiedon sijaan valmiudet uusimman tiedon hankintaan, soveltamiseen sekä ongelmanratkaisuun

Uudistuva opettajuus pohjautuu opettajan tietojen ja taitojen jatkuvaan päivittämiseen, toiminnan kehittämiseen sekä pedagogisten ratkaisujen soveltamiseen mahdollisuuksien ja opiskelijan tarpeiden mukaan.
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio from sirpapursiainen

Uudistuvassa opettajuudessa opiskelija nähdään aktiivisena toimijana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijoita johdatetaan tiedon lähteille ja heitä tuetaan yhdistämään tietoa sekä erottelemaan faktatietoa eri näkökulmista. Tämän lisäksi opiskelijoita tuetaan kehittämään itse aktiivisesti omaa osaamistaan. Uudessa opettajuudessa hyödynnetään myös opiskelijoiden omaamaa tietoa. Oppimisesta tulee näin oppimiskumppanuutta. Käytännössä opiskelija voi jakaa osaamistaan ja tietouttaan ryhmän ja yhteisön muille jäsenille, eli muille opiskelijoille, opettajille ja työelämälle. Nuorten osaaminen voi liittyä esimerkiksi sosiaalisen median hyödyntämisen taitoihin, kansainväliseen osaamiseen sekä verkostomaiseen työskentelyyn. Mahdollisuus hyödyntää omaa osaamistaan ja jakaa sitä opintojen aikana voimaannuttaa opiskelijoita ja tukee ammatillisen identiteetin kasvua sekä vahvistaa itsetuntoa.

Nuorten yhteiskuntatakuu sekä nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen luovat tärkeän huomioitavan näkökulman opettajan työhön. Ammatillisessa koulutuksessa elämänhallinta / elinikäinen oppiminen taitojen merkitys kasvaa. Opiskelijoiden lähtötilanteiden (opiskeluvalmiudet /elämäntilanne) erilaisuus koulutuksen alkuvaiheessa on jo kasvanut merkittävästi.

Aidon henkilökohtaisen opintosuunnitelman, erilaisten oppimisympäristöjen ja ohjauksen avulla oppimisen edellytykset, toiveet ja tarpeet voidaan huomioida yksilöllistä opintopolkua suunniteltaessa ja toteuttaessa.

Ohjaus elämänhallintataidoissa tarkoittaa sitä, että opiskelijaa voidaan ohjata peruselämänhallintataidoissa ja että opiskelija ohjataan oikeiden ammattilaisten luo hänen tarvitessaan apua esim. päihderiippuvuuden kanssa tai kun hän tarvitsee taloudellista tukea tai kuntoutusta. Oppilaitoksen oppilashuollon kanssa tehtävän yhteistyön tarve ei myöskään katoa. Usein kuitenkin elämänhallintaan liittyvät kysymykset tulevat esille erilaisissa oppimistilanteissa tai ryhmänohjaajan keskustellessa opettajan kanssa, jolloin opettajan on mahdollista ohjata näissä asioissa.

Ohjauksen lisääntyminen ei tee opettajan työtä tarpeettomaksi, vaan korostaa opettajan työn tärkeyttä yhteisön jäsenenä ja aikuisena sekä oppimisen ohjaajana. Toisella asteella ammatillisessa koulutuksessa korostuu teoriatiedon soveltaminen käytäntöön, ei niinkään teoriatiedon osaaminen tiedon itsensä. Uudistuva opettajuus tarkastelee ja lähestyy asioita kokonaisuuksina ja kokonaisvaltaisesti ja siten auttaa opiskelijaa hahmottamaan työprosesseja ja tehtäväkokonaisuuksia tutkintojen perusteiden mukaisesti. Tällä tavoin työelämässä toimiessaan opiskelija hahmottaa itsensä osana kokonaisuutta. Lähtökohtana opetuksen suunnittelussa ovat tutkinnon osat ja ammattitaitoa täydentäviä tutkintoja integroidaan opiskelusisältöihin järkevällä tavalla ja tämä huomioidaan myös oppimisen ja osaamisen arvioinnissa.

Uudistuvaan opettajuuteen sisältyy erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen sekä aitojen yksilöllisten opintopolkujen luominen opiskelijan tarpeista, unelmista, osaamisesta ja valmiuksista käsin.
Takaisin ylös