FINPEC harjoitusyritys

FINPEC -harjoitusyritys:

Harjoitusyrityksen toimintakaari

Yrittäjyyden osalta yritys- ja elinkeinoelämän ja oppilaitoksien sekä opiskelijoiden yhdessä tekemisen hyvänä käytänteenä toimii FINPEC - yrittäjyyden oppimisympäristö. Oppilaitokset ovat jo vuosien ajan tehneet hedelmällistä ja konkreettista yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa harjoitusyritystoiminnan kautta.

FINPEC:in ylläpitämässä oppimisympäristössä kehitetään ja simuloidaan oikeiden ns. partneriyritysten toimintaa. Opiskelijat ovat päässeet opettajan kanssa kehittämään mm. partneriyrityksen varastointijärjestelmää, tekemään paikallisia ja valtakunnallisia palvelu- ja tuotetutkimuksia, tukemaan ja osaltaan toteuttamaan myymälämarkkinointia- ja myyntiä, toteuttamaan yhteistyössä paikallisia ja  kansainvälisiä messuja sekä avustamaan kansainvälisessä kaupassa kansainvälisten dokumenttien tulkitsemisessa. Partneriyrityksen toiminnasta voi valita opetukseen sopivia kokonaisuuksia. Harjoitusyritykset tekevät myös yhteistyötä oman alueensa viranomaisten kanssa.

 • EU komission suosittelema
 • Harjoitusyritys toimii kuten oikea yritys, ainoastaan todellinen raha ja tavara eivät liiku, simulointiin perustuva
 • Harjoitusyrityksillä on partneriyrityksiä, joihin käydään tutustumassa ja joilta saadaan informaatiota yrityksen suunnitteluun ja toimintaan
 • Partnerityritykset tuovat harjoitusyritystoimintaan käytännön työelämän ulottuvuuden
 • Harjoitusyritykset eivät ainoastaan simuloi vaan pyrkivät myös tutkimaan ja kehittämään omaa työtä/työtehtäviä ja partneriyritysten toimintaa.

FINPEC harjoitusyrityksessä voidaan toteuttaa harjoitusyritystä koulutusaloittain tai koulutusaloja yhdistävässä harjoitusyrityksessä, missä eri koulutusalojen opiskelijoita toimii samassa harjoitusyrityksessä. Monialaisessa harjoitusyrityksessä kukin opiskelija lähestyy omia tavoitteita koulutusalakohtaisesti.

Koulutusalat ylittävän harjoitusyrityksen vahvuutena on eri koulutusalojen opiskelijoiden keskinäinen tuki ja erilainen osaaminen. Harjoitusyrityksessä toimittaessa koulutusaloittain päästään tekemään todellista työelämää vastaavaa eri alojen yhteistyötä ostamalla toisesta harjoitusyrityksestä sellaista osaamista, mitä itsellä ei ole. Esimerkiksi tekniikan alan harjoitusyritykset ostavat talouden ja kirjanpidon palvelua tilitoimistoa pitävältä harjoitusyritykseltä. Tällöin kaikki pääsevät oppimaaan oman alansa yrittäjyys- ja substanssiosaamista.

Harjoitusyrityksessä hyödynnetään aitoja yrityselämän kontakteja oman alan kouluttajina ja asiantuntijoina. Esimerkiksi vakuutusalan asiantuntija voi tulla kertomaan yritystoimintaan liittyvistä vakuutuksista ja niiden merkityksestä yritystoiminnalle. Pankkialan asiantuntija puolestaan kertoo, miten yritystoimintaa rahoitetaan ja millaisin vakuuksin on lähestyttävä pankkia saadakseen rahaa.  Harjoitusyrityksessä pidettävät teoriatunnit käsitellään sisäisinä henkilöstökoulutuksina, joihin on yrityksen varauduttava kustannuksia laskiessa.

FINPEC - harjoitusyrityksessä keskeisiä tavoitteita on kehittää

 • Opettajien välistä keskinäistä yhteistyötä
 • Opettajan ja opiskelijan välistä yhteistyötä (opiskelijalähtöistä)
 • Opettajien, opiskelijoiden ja työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijoiden välistä yhteistyötä
 • Oman elämänhallinnan avaintaitoja
 • Metataitoja
 • Yritteliäisyyttä ja yrittäjyyttä
 • Yritystoimintaa

Harjoitusyritystoiminnan ohjaus tiimeissä ja vertaisoppimista hyödyntäen

Harjoitusyrityksen ohjaaminen ei ole yhden opettajan tehtävä. Harjoitusyritys toimii parhaimmillaan opettajatiiminä, jossa yksi opettaja on vastuuohjaaja, muiden opettajien toimiessa hänen apuohjaajinaan. Tiimissä haetaan laaja-alaista ja kokonaisvaltaista osaamista, missä nähdään eri oppiaineiden integroituminen isompaan kokonaisuuteen. Tämä toimii samalla opettajien oman osaamisen kehittämisen työvälineenä. Parhaimmillaan opettajien keskinäinen yhteistyö harjoitusyrityksessä siirtyy myös teoriaopetuksen puolelle, jolloin suunnitellaan yhdessä, milloin ja missä kohtaa opetuksen jaksoja mikäkin asia ja opetettava sisältö on hyvä ottaa käsiteltäväksi.

Ohjaajan rooli muuttuu ja kehittyy, kun kokemuksen karttuessa hänelle syntyy oma toimiva tapa toteuttaa ja ohjata harjoitusyritystoimintaa. Harjoitusyritystoiminnassa siirrytään opettajakeskeisestä opetusmenetelmästä kohti opiskelijalähtöistä oppimismenetelmää.

Harjoitusyrityksessä olevat opiskelijat toimivat tarvittaessa toistensa ohjaajina oman osaamisensa puitteissa, tämä tukee vertaisoppimista koko prosessin ajan. Työ- ja elinkeinoelämässä toimivan partneriyrityksen edustaja toimii ohjaavassa roolissa antaen tarvittavia yritystoiminnan kannalta oleellisia tunnuslukuja ja kertoen miten yritystoimintaa pyöritetään sen eri sektoreilla.

Ohjaajan rooli harjoitusyrityksessä Ohjaajan keskeisiä tehtäviä harjoitusyrityksessä Ohjaajien välinen vuorovaikutus ohjaamisessa
 • Toimii valmentajana opiskelijaryhmän tukena
 • Koordinoi ja ohjaa toimintaa pysymään sovituissa tavoitteissa
 • Seuraa ja arvioi tuloksia yksilöllisesti ja yhdessä opiskelijoiden kanssa
 • Virittää opiskelijat avoimeen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen keskenään
 • Virittää opiskelijat käsittelemään ristiriitoja asia- ja henkilötasolla
 • Kantaa vastuun harjoitusyrityksen eteenpäin menemisestä
 • Antaa vastuuta ja vapautta opiskelijoille tehtävien suorittamisessa ja päämääriin pyrkimisessä
 • Antaa vapauden tehdä mahdollisia virheitä, joiden kautta oppiminen edistyy
 • Yrityksen perustamisen opettaminen
 • Liiketoiminnan käynnistäminen
 • Kokousten ja palaverien vetovastuu
 • Yleinen järjestyksen pito
 • Konsultointi
 • Koulutustilaisuudet koko yritykselle
 • Työaika- ja työtehtäväseuranta
 • Hallitustyöskentelyn ohjaaminen
 • Lisätöiden järjestäminen tarvittaessa
 • Lisätöiden järjestäminen tarvittaessa
 • Asioiden ja töiden tarkistus
 • Ohjaajien keskinäiset palaverit
 • Yhteiset linjavedot
 • FINPEC:iin yhteydet
 • Taulukko ohjaajien vastuunjaosta
 • Ohjaajien päiväkirja päivän töistä, tiedottaminen muille ohjaajille
 • Mitä ja miten kerron
 • Mitä ja miten sovimme
 • Miten linkitän oman aineeni harjoitusyritykseen ja milloin
 • Miten ohjaan toisten aihealueita
 • Miten tarkistan, ovatko opiskelijat oppineet tavoitteiden mukaiset asiat
 • Yhteinen arvosana
 • ”Vuoronvaihto”
 • Mistä vastaan
 • Miten motivoin ja innostan yhdessä muiden kanssa

Harjoitusyritystoiminnan arviointi

Opiskelijan arvioinnissa oppilaitoksella on olemassa tutkintokohtainen opetussuunnitelma ja siellä harjoitusyritystoimintaan käytettävien tutkinnonosien mukaiset arviointikriteerit. Opetushallitus on määräyksellä (OPH:n määräys 13.2.2007 M 5/011/2007) antanut valmiit arviointikriteerit.

Opiskelijan on osattava arvioida oman osaamisensa ja / tai ryhmän osaamisen (tuotteet tai palvelun) tai molempien tuotteistamismahdollisuuksia. Tällöin hänen on osattava yhteistyössä ryhmän kanssa löytää koulutusalan tarjoamia mahdollisuuksia yritystoimintaan. Opiskelijan on osattava arvioida myös vahvuuksiaan yrittäjänä. Hänen on osattava ottaa vastaan palautetta toiminnastaan ja asettaa sen pohjalta itselleen kehittymistavoitteita.

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tukena voidaan käyttää mm. seuraavia työvälineitä:

 • Opiskelijan itse- ja vertaisarviointi
 • Opiskelijan jatkuva näyttö
 • Opiskelijan ja ohjaajan arviointikeskustelu
 • EUROPEN:in kriteerit harjoitusyritystoiminnalle (EQF-laatutodistus)
 • Mallit (tehtävä-työmallit)
 • Toiminnan kulkukaavio
 • Työsuunnitelmat
 • Tuotteet ja tuotokset (raportit, kirjanpito, pöytäkirjat, jne.)
 • Oppimispäiväkirjat
 • Yhteinen keskuselufoorumi ongelmien ratkaisua varten
 • Toiminnan aikainen arviointi on oleellinen osa opiskelijan motivointia
 • Yrityksen tilinpäätös
Oppimistavoitteet:
 • Perustaa harjoitusyritys yhteistyössä ohjaajien, partnerin ja muiden työelämän asiantuntijoiden kanssa sekä ottaa vastuuta toiminnasta.
 • Opiskelija osaa huolehtia omasta taloudesta ja hallita omia tuloja ja menoja
 • Opiskelija osaa toimia yrityksen eri tehtävissä ja rooleissa
 • Opiskelija saa valmiudet oikean yrityksen perustamiseen opintojen jälkeen
 • Opiskelija oppii käyttämään työelämässsä tarvittavia työvälineitä
 • Opiskelija oppii ammatillisten taitojen ohella yhteistyö, esiintymis-, vuorovaikutustaitoja, sekä oman työn suunnittelu- ja ongelmanratkaisutaitoja
 • Opiskelija ottaa vastuuta omasta työstään ja tukee muita yrityksen työntekijöitä saavuttamaan yhteiset tavoitteet ja motivoiva työilmapiiri
 • Opiskelija oppii tukemaan muita opiskelijoita saavuttamaan oppimisen elämyksiä harjoitusyritystoiminnan aikana.
Resurssointi harjoitusyrityksessä
 • Harjoitusyritysopettajatiimi koostuu opettajista, jotka ovat kiinnostuneet uusista oppimis- ja opetusmenetelmistä. Opettajatiimi voi muodostua ammattiaineiden opettajista ja ammattiosaamista täydentävien aineiden opettajista. Yhdellä opettajista on oltava kokonaisvastuu, lisäksi yhdellä olisi oltava perehtyneisyys koulutusalan yritystoimintaan
 • Harjoitusyritykseen käytettävä viikkotuntimäärä vaihtelee oppilaitoksittain ja koulutusaloittain. Toisella asteella harjoitusyritystoimintaan käytetään keskimäärin 6-8 tuntia viikossa, joka jakaantuu 1-3 päivälle viikossa. Aikuiskoulutuksessa harjoitusyritys toimii viitenä päivänä viikossa.
 • Harjoitusyritystoiminta ei ole sidoksissa vuosikellorakenteeseen. Vuosikellon voi jokainen luoda oman opetussuunnitelman, oppimisprosessin ja -rakenteen mukaan.
 • Harjoitusyritystä viedään teoriatunneille ja teoriatunteja harjoitusyritykseen.
 • Yrityksen tilat  ja välineet suunnitellaan soveltumaan todellisen kaltaisiksi ja koulutusalan mukaiseksi. Opiskelijoilla on hyvä myös päästä yhteisen pöydän ympärille tarkastelemaan työnsä tuloksia ja kehittämään toimintaa edelleen.
 • Toiminnan suunnittelussa on huomioitava osallistuvien opettajien työmäärä, joka koostuu mm. harjoitusyrityksen opetuksen pedagogisesta suunnittelusta sekä käytännön toiminnan tilojen suunnittelusta, tarvittavien kalusteiden koneiden ja laitteiden hankinnasta. Huomioi monikäyttöisyys.
Käsitys opettajuudesta / Pedagoginen näkökulma
 • Opiskelijat otetaan mukaan oppimistoiminnan suunnitteluun
 • Oppimistoiminnasta tulee itseohjautuvaa
 • Opettajasta tulee konsultti, oppimaan auttaja, järjestelijä
 • Käytännön tilanteet luovat kehykset oppimistilanteille ja opetuksen suunnittelulle
 • Opiskelija arvioi itse oppimistaan
 • Opiskelija arvioi kokonaisuuksien sisältöä mallintamisen avulla
 • Opettajan tulee varmistaa kaikkien opiskelijoiden työskentelyn taso sekä tarvittaessa hänen tulee ohjata oppimistilanteita eteenpäin.
Vaatii opettajalta
 • Aitoa kiinnostusta ko. toimialaan
 • Työelämän asiantuntemusta ko. toimialalta
 • Joustavuutta ja kykyä sopeutua erilaisiin tilanteisiin
 • Ryhmätyötaitoja, organisointikykyä ja delegointikykyä
 • Verkostoja ulkopuolisiin sidosryhmiin
 • Vain yksi opettajista johtaa operaatioita ja vastaa siitä
Takaisin ylös