Mobiilioppimisen sykli

Mobiilioppimisen sykli on yksi tapa havainnollistaa sitä, minkälaisia asioita käydään yleensä läpi kun otetaan mobiililaitteita käyttöön oppilaitoksessa. Sykli perustuu “Technology learning cycle”-nimiseen kuvioon, joka kuvaa minkä tahansa uuden teknologian käyttöönoton vaiheita. Sykliä voi käyttää reflektoinnin apuvälineenä kun halutaan miettiä, missä vaiheessa kehitystä tällä hetkellä ollaan. Vaiheet eivät ole toisensa poissulkevia, vaan limittäisiä, eikä sykli oikeastaan lopu koskaan.

Mobiilioppimisen sykli

Tiedostaminen

Tiedostamisvaiheessa etsitään vastauksia miksi-kysymyksiin. Mobiilioppimisen käyttöä työelämälähtöisessä oppimisessa puoltavia asioita ovat:

  • opiskelijalähtöisten oppimiskäsitysten hyödyntäminen käytännön opetuksessa: tukemalla opiskelijaa aktiivisena tiedon tuottajana, ongelmanratkaisijana ja oman oppimisen reflektoijana annamme mahdollisuuden harjoitella näitä arvokkaita työelämätaitoja jo opiskeluaikana
  • taidot joita tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan, kuten laitteiden ja verkkoympäristöjen käyttö ja mediataidot. (KUVA: Mobiilioppiminen ja työelämätaidot)
  • autenttisten tilanteiden tehokkaampi hyödyntäminen oppimisessa
Mobiilioppimisen sykli

Teknologian tutkiminen ja valintojen tekeminen

Tutustutaan eri laite- ja sovellusvaihtoehtoihin sekä verkkoympäristöihin, joissa halutaan toimia. Selvitetään myös, minkälaisia henkilökohtaisia mobiililaitteita opiskelijoilla ja opettajilla on käytössään ja olisivatko he halukkaita käyttämään niitä oppimiseen.

Mobiilioppimisympäristön opetteleminen

Opetellaan laitteiden käyttöä ja tehdään alustavia suunnitelmia ja kokeiluja oppimisen tukemisen näkökulmasta.

Soveltaminen opetuksessa

Nimetään oppimistavoite ja suunnitellaan, miten mobiililaitteita voisi hyödyntää sen  saavuttamisessa. Selvitetään opiskelijoiden aiemmat kokemukset mobiililaitteiden käytöstä sekä heidän aikaisempi osaaminen suhteessa opittavaan asiaan. Otetaan huomioon laitteiden, sovellusten ja verkkoympäristön kokonaisuus niin että ne kaikki yhdessä palvelevat oppimisen tavoitetta. Muistetaan asianmukaiset laitelainaus-, kuvaus- ja julkaisuluvat.

Arviointi ja kokemusten jakaminen

On tärkeää arvioida ja jakaa sekä hyviä että huonoja kokemuksia. Kun otetaan käyttöön uusia oppimisen ja opetuksen menetelmiä, matkalla kohdataan myös haasteita. Niistä pitää pystyä kertomaan ja oppimaan. On myös tärkeää kysyä palautetta opiskelijoilta.

SlideShare Mobiilioppimisen toteuttamisen sykli
Takaisin ylös