Opetussuunnitelmatyö ja osaamisperusteisuus

Toteutettaessa osaamisperusteista ammattikoulutusta, opettajien ja tukipalveluiden sekä johdon, tulee tuntea tutkinnon perusteet ja järjestää opetus siten, että asetetut osaamistavoitteet voidaan saavuttaa opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opetussuunnitelman laadintaa ei saa tällöin ohjata se, millaisia opintojen sisällöt ovat aiemmin olleet ja/ tai opettajien tuntijako. Opintojen yksilöllistäminen ei toteudu tarkoituksenmukaisella tavalla, mikäli kaikkien opettajien resurssit on sidottu ryhmäpohjaisen luokkaopetuksen järjestämiseen miltei koko tutkinnon ajaksi (pois lukien työssäoppimisjaksot). Tutkinnon perusteet mahdollistavat kuitenkin paljon enemmän joustavuutta ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmasta riippuu paljon se, millä tavalla ja missä määrin yksilöllisten opintopolkujen toteuttaminen on mahdollista. Järkevää olisi myös, jos työpaikkojen edustajien, opettajien ja opiskelijaryhmän kesken voitaisiin tehdä vuositasolla tietynlaista karkeaa raamia siitä, mitkä ovat opiskelijaryhmälle yhteisiä sisältöjä ja miten niiden opetus- ja ohjaus järjestetään mielekkäinä kokonaisuuksina ja sen pohjalta suunnitella, miten yksilöllisyys toteutetaan.

Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma on hyvä tarkistaa ja varmistaa sen työelämälähtöisyys. Tarkistustyössä kiinnitetään erityistä huomiota myös sen osaamisperusteisiin tutkinnon osan ja osan osien toteuttamiskuvauksiin.

Opetussuunnitelman tarkistuksessa huomioi mm.:

 • työelämälähtöinen lähestymistapa
 • oppimiskäsityksen näkyminen
 • pedagogisen oppimiskäsityksen syventäminen
 • opiskelijalähtöinen lähestymistapa opetusmenetelmiin ja – opetusjärjestelyihin
 • yksilöllisen opintopolun mahdollistuminen (miten kuvattu)

Opetussuunnitelman toteuttamisessa huomioi mm.:

 • Lukuvuoden työsuunnitelmien laatiminen opiskelijoille ja opettajille
  • lähtökohtana työelämälähtöiset kokonaisuudet
  • yksilöllisten polkujen toteutumismahdollisuus
   • miten suunnitellaan ja miten toteutettavissa
 • työelämäyhteistyö
  • sovitut ja sovittavat yhteistyöt työelämän kanssa opiskelijoiden osaamisen hankinnassa, oppimisessa ja osaamisen arvioinnissa
 • erilaiset oppimisympäristöt
  • yhteistyö kansallisen ja kansainvälisen verkoston kanssa
  • oman organisaation ja yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävä yhteistyö (verkostojen hyödyntäminen)

Tarkista myös miten seuraavia asioita on kuvattu koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelmassa:

 • opiskelijan HOPS
  • HOPSin laadinnan ja päivittämisen ajoitukset
  • opiskelijan osallistuminen oman HOPSin tekemiseen, seuraamiseen ja päivittämiseen
  • yksilölliset mahdollisuudet selkeästi näkyvillä ja käytössä
  • joustavuus tutkinnon osien ja osan osien opinnoissa
  • mahdollisuudet erilaisille opiskelijoille
   • oppilaitos- ja työlähtöiset oppimisympäristöt
   • sähköiset oppimisympäristöt
   • työelämäyhteistyö
 • opiskelijan ohjauksen järjestäminen eri oppimisympäristöissä
 • liikkuvuusjaksolle selkeät osaamisen tavoitteet / tutkinnon osa tai osan osa
  • osaaminen / oppimistulokset arvioidaan liikkuvuusjaksolla

Yhteisopettajuuden myötä sekä opetuksen yhteissuunnittelun myötä ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien ja ammatillisten tutkinnon osien opettajien yhteistyötä opetuksen ja ohjauksen toteutuksessa voidaan lisätä ja opiskelusisältöjä mielekkäästi integroida osaksi laajempien työprosessien hahmottamista ja oppimista. Yhteisopettajuuden sekä erilaisten työelämälähtöisten projektien myötä voidaan myös vapauttaa osalle opettajista resursseja ohjata yksilöllisemmin niitä opiskelijoita, jotka tukea tarvitsevat ja jotka suorittavat samaa työkokonaisuutta jossakin muussa oppimisympäristössä, kuten työelämässä.

Pohdittavaksi: Mitä tutkinnon perusteiden tavoitteiden mukaista osaamista luokassa oppitunnilla opiskellaan ja opitaan? Onko se paras opetusjärjestely ja –menetelmävalinta? Miten opiskelija liittää opitun työprosesseihin ajattelussaan ja toiminnassaan?

Oppilaitoskohtaista opetussuunnitelmaa suunniteltaessa kannattaa mukaan suunnitteluun ottaa opiskelijoita ja työelämän edustajia sekä miettiä rakenteellisia keinoja, jotka mahdollistavat yksilöllisten opintopolkujen toteuttamisen. Käytännön välineitä yksilöllisten opintopolkujen suunnitteluun myös tarvitaan.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja opintojen kirjausjärjestelmä voi olla sähköinen ja toistensa kanssa vuorovaikutuksessa oleva. Se voi sisältää:

 • tutkinnon perusteissa esitetyt osaamistavoitteet
 • erilaiset oppimisympäristöt
 • oppimisen arvioinnin
 • osaamisen arvioinnin
 • näyttöpaikan ja näyttöajan

Pedagoginen oppimiskäsitys ja pedagoginen opetussuunnittelu saadaan näkyväksi koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toteutumisessa. Seuraavassa kuviossa on nostettu esille kysymyksiä eri näkökulmista ja toimenpiteistä joita osaamisperusteinen didaktiikka sisältää. Kuvio on kuvattu esimerkinomaisesti yhden tutkinnon osan toteutussuunnitelman näkökulmasta ammatillisessa peruskoulutuksessa.

Pedagoginen näkökulma

tekijä: Riitta Karusaari

Takaisin ylös