Toimintamallin edut

Opiskelija tarvitsee oppimisympäristön, joka mahdollistaa omien ajatuksien työstämisen, tiedollisten sekä taidollisten puutteiden havaitsemisen ja tiedon uudelleenrakentamisen. Teknologian monimuotoinen hyödyntäminen opetuksessa ja ohjauksessa kehittää opiskelijan itsesäätelytaitoja. Uusien elementtien kautta ylläpidetään motivaatiota ja kiinnostuneisuutta. Elinkeinoelämän mukaan tulevaisuuden työelämässä tarvitaan T-mallin osaajia (Oivallus loppuraportti, 2011). Osaaminen vaatii vahvaa verkostoitumista ja holistista oppimista. Haasteena ovat sosiaaliset taidot, eli se miten ollaan tekemisissä toisten kanssa. Tulevaisuuden moniselitteiseen työhön vaaditaan monialaista osaamista ja ongelmaratkaisutaitoja.

Yhteisöllisessä oppimisessa tavoitteena ryhmällä on rakentaa yhteistä ymmärrystä tarkasteltavasta ilmiöstä. Yhteisöllisessä oppimisessa tärkeää on sitoutuminen ja suuntautuneisuus yhteiseen päämäärään, joka on edellytys ongelmanratkaisukeskeisessä tehtävässä (Dillenbourg 1999). Ryhmän jäsenten pitää olla kognitiivisesti sitoutuneita tehtävän suorittamiseen, jolloin myös vuorovaikutuksen pitää olla vastavuoroista ja rakentavaa. Pelkästään yksilöiden toimiminen ryhmässä ei vielä tarkoita yhteisöllistä oppimista.

Finnsight 2015 artikkelin mukaan työ ja yhteiskunta kohtaavat runsaasti muutostekijöitä. Suomen palkkataso on parempi kuin monissa muissa maissa. Suomessa tehtävä työ on entistä enemmän tietotyötä, jossa korostuu erikoisosaaminen ja innovatiivisuus. Työntekijöiden kognitiivinen kuormitus on lisääntynyt nopeasti ja työelämässä menestyminen vaatii verkostoitumista. Oppimista tapahtuu koko ajan ja teknologian avulla voidaan saavuttaa uudenlaista vuorovaikutusta opetukseen. Tulevaisuuden monimuotoiset oppimisympäristöt mahdollistavat yhteyden toisiinsa virtuaalisesti 3D-maailmassa. Tulevaisuuden oppilaitoksista kehittyy innovaatioympäristöjä, jotka muodostavat luovuuden ja innovaatioiden synnyttämisen osana hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Kiinnitettäessä huomiota oppimisen strategioihin, voimme kasvattaa oppilaitoksissa uudenlaisia osaajia, jotka kykenevät tavoitteelliseen, aktiiviseen, epäonnistumista ja ristiriitojen sietävään yhteisölliseen toimintaan. Oppimisen säätelytaitoihin tulee vaikuttaa yksilöiden ja ryhmien osalta.

 

Takaisin ylös