Grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik

Förståelse för logiken kring hur informations- och kommunikationsteknik används och fungerar skapar en grund för användning av datateknik i undervisningen och lärandet. Utgångspunkten för att eleverna ska tillägna sig grundläggande färdigheter är att de på riktigt förstår funktionsprinciperna och de olika arbetsmomenten när de använder data- och verktygsprogram. Endast då kan läraren handleda eleverna på den nivå som behövs.

De nationella grunderna för läroplanerna fastställer vilka informations- och kommunikationstekniska färdigheter som eleverna ska tillägna sig i skolan. I den allmänna delen av grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen beskrivs arbetsmetoderna bl.a. på följande sätt:

"I undervisningen skall mångsidiga och ämnesspecifika arbetsmetoder användas med vars hjälp elevens inlärning stöds och styrs. Arbetsmetodernas uppgift är att utveckla förmågan till inlärning, tänkande och problemlösning, förmågan att arbeta och fungera socialt och till ett aktivt deltagande. Arbetsmetoderna skall främja utvecklingen av färdigheterna i informations- och kommunikationsteknik. "

I avsnitten för de olika läroämnena och temaområdena beskrivs dessutom vilka informations- och kommunikationstekniska färdigheter som anknyter till respektive läroämne och temaområde.

Grundläggande färdigheter i informations- och kommunikationsteknik består av följande färdigheter:

  1. Förmåga att förstå användargränssnittet – kunna uppfatta de olika delarna av skärmen
  2. Förmåga att förstå den allmänna program- och användningslogiken
  3. Förmåga att använda slutlednings- och problemlösningsstrategier
  4. Förmåga att använda instruktioner och handböcker som hjälp

Ur användarens synvinkel är det viktigaste att lära sig de rätta funktionsprinciperna (logiskt sett) och kunna tillämpa problemlösningsmodeller vid användningen av informations- och kommunikationsteknik. Dataprogrammen är utvecklade ur användarnas synvinkel. Målet är att de ska vara lätta att använda och olika program följer samma regler. Att förstå den här principen är nyckeln till att lära sig använda informations- och kommunikationsteknik. Det är till exempel lätt att lära sig använda nya program eller webbapplikationer, om man förstår de allmänna principerna för programanvändning.

Det här materialet utgår följaktligen från att eleverna lär sig lösa problem och förstå de rätta funktionsprinciperna i anknytning till informations- och kommunikationsteknik, i stället för att lära sig använda enskilda program. Tanken med materialet är att olika program används med hjälp av programmens anvisningar. På det viset blir anvisningarna genast bekanta för användaren, som vid behov alltid kan återgå till dem.

Användningen av informations- och kommunikationsteknik som stöd för lärandet är i bästa fall kollektiv verksamhet, där utbyte av kunskap spelar en central roll. När alla delar kunskap med varandra sprids god praxis och bra metoder snabbare. Du lär dig själv mera när du delar med dig av din kunskap. Våga också be om hjälp vid behov – många problem går lättare att lösa när man är flera. Berätta för andra när du lär dig något nytt.

Vad lär du dig av materialet?

Du lär dig nya metoder att lära dig använda IKT och du får verktyg som hjälper dig att tolka och strukturera skärmen – användargränssnittet. Du lär dig förstå reglerna och den allmänna logiken i olika program och webbapplikationer och att tillämpa problemlösningsstrategier som stödjer användningen av informations- och kommunikationsteknik.