Skolans mål

Skolornas verksamhet styrs i första hand av lagstiftningen samt de nationella och lokala läroplanerna samt skolornas egna läroplaner. Utöver det kan en skola naturligtvis också ha egna mål. Med mål avses den helhet som omfattar skolans vision och dess olika delområden, till exempel från visionen om användning av teknik och visionens enhetlighet och målsättningar till utveckling av verksamheten.

En förutsättning för att reformer och innovationer ska accepteras och etableras är att målen är allmänt accepterade och kända; inte ens de bästa idéer, experiment och projekt går att omsätta i praktiken, om inte alla lärare är delaktiga och engagerade.