Datatekniska lösningar

Med datatekniska lösningar avses allt det som ändamålsenlig användning av IKT i skolan förutsätter: utrustning och program, deras ändamålsenlighet och tillgänglighet, lärarnas och elevernas kunskaper samt pedagogiskt och tekniskt stöd för användningen av teknologi.