Ympäristökasvatus kuvataiteessa representointi

Representointi

Tarkastelemme ja ilmennämme maailmaa representaatioiden välityksellä. Merkitysten rakentaminen tapahtuu fyysisen edustamisen, symboloimisen tai kuvaamisen avulla. Maailman representaatio muodostuu havaitsemalla, jolloin käsitteellistämme aistitun kohteen ja liitämme siihen mm. arvottavia, tiedollisia, uskomuksellisia, moraalisia ja esteettisiä merkityksiä. Representoiminen on esittämistä, jossa poissaoleva palautetaan mieleen läsnä olevan välityksellä. Se mahdollistaa havainnon tulkitsemisen ja käsitteellisen ajattelun. Representaatiot tukeutuvat olemassa oleviin kulttuurisiin esittämistapoihin. Niitä voidaan analysoida kohteina, kuten taideteoksina tai maisemina. Ilman katsojaa ja merkityksiä maisemamaalaus on vain pala kangasta, jolle on levitetty värejä. Kun maisema otettiin visuaalisen tarkastelun ja taiteen kohteeksi, siitä tuli representaatio, jonka edustamia kulttuurisia katsomistapoja taiteilija välittää ja osoittaa. Representaatioita voidaan yhdistellä ja kytkeä omaan elämismaailmaan, jolloin syntyy uusia merkitysyhteyksiä ja tulkintoja. Kun tulkitsemme julkisia representaatioita, muodostamme mielessämme niiden pohjalta myös omiamme. Ympäristörepresentaatiot liittyvät ympäristölle annettaviin kulttuuris-yhteiskunnallisiin merkityksiin ja kuvaustapoihin, jotka edustavat ja esittävät ympäristöä. Ne ilmentävät ihmisen ympäristösuhdetta ja rakentavat mielensisäisiä ympäristömielikuvia.