Ympäristökasvatus kuvataiteessa toim_luonnon_kok

Toiminnallinen luonnon kokemistapa - kehollinen osallisuus

Luonto näyttäytyy meille yleensä ulkopuolisena toimintaympäristönä, jossa liikumme, harrastamme, työskentelemme ja matkustamme. Toiminnan taustalle jätetty luonto saa välineellisen roolin ja jää itsestäänselvyydeksi. Toimintamme on tottumuksia ja tapoja, joiden merkitystä emme havaitse tai pohdi. Luonto ja ympäristö ovat touhuamisen, tekemisen ja muokkaamisen paikkoja tai kohteita. Pyrimme toteuttamaan toivomiamme ulkoisia muutoksia, poistamaan haittoja ja hyödyntämään luonnon mahdollisuuksia omien tavoitteidemme saavuttamisessa. Toimintaamme motivoivat myös sisäiset tekijät, sen merkitykselliseksi kokeminen ja tulosten tuottama tyydytys, jotka liittävät meidät luonnon ja ympäristön osallisiksi. Omia kokemuksia, tunteita, muistoja ja arvoja painottava puhetapa ilmentää toiminnallista luontosuhdetta, joka sisältää usein sukupolvelta toiselle siirtyvää käytännöllistä sekä uskomuksellista tietoa ja tarinoita. Näin yksilön elämismaailma kytkeytyy osaksi laajempaa sosiaalista osallisuutta ja jatkuvuutta. Ympäristöön ja maailmaan suuntautuminen on merkitysten antamista ja jakamista. Se on myös kehollista ja moniaistista vuorovaikutusta, joka synnyttää tilallis-ajallisia kokemuksia. Voimme kokea olevamme kiinteä osa luontoa ja sen prosesseja. Toiminnallisuus ja kokemuksellisuus rakentavat paikkasuhdetta, ovat paikan elämistä ja itsensä paikantamista: "Missä minä koen osallisuutta" liittyy siihen, "mitä minä olen".

Ekologinen estetiikka herätti taiteen kiinnostuksen ihmisen toiminnalliseen ympäristö- ja luontosuhteeseen, sen eettisiin perusteisiin sekä kulttuuris-yhteiskunnallisiin luonnon tulkitsemisen tapoihin. Kun taiteen kiinnostus siirtyi sisältöön, luonto sai pysähtynyttä visuaalista kohdetta monipuolisempia merkityksiä. Luonto alkoi näyttäytyä toiminnallisena, systeemisenä kokonaisuutena, alati muuttuvina prosesseina ja orgaanisten rakenteiden moninaisuutena. Se on syntymää, kasvua ja kuolemaa, tilallisuutta, vuorovaikutusta ja ajallisuutta, joka ilmenee sekä suhteessa kokijaan, että jatkuvuutta rakentavana toistuvuutena. Maisemat ja paikat elävät, muuttuvat ja uusiutuvat. Kokonaisvaltainen, moniaistinen havaitseminen edellyttää toiminnallista aktiivisuutta, joka ei toteudu ulkopuolelle jättäytyvässä tarkastelussa. Yhteys ja osallisuus ovat luonnon ja maiseman sisällä olemista, liikkumista ja tekemistä. Luonnon todellinen olemus voi avautua omakohtaisessa kohtaamisessa, jossa se yhtyy luonnon historiallis-kulttuurisen merkitysulottuvuuden tunnistamiseen.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Häkkikokemus. Tutustu edellä olevaan Berleantin näkemykseen. Tee kuva, joka kertoo ihmisen tavasta tarkastella luontoa etäisyyden päästä.
  2. Kesämökkiläisen maalaiselämää. Tutustu Pieter Brueghelin teoksiin. Suunnittele aiheen mukainen tilannekuvaus, joka voi sisältää hyväntahtoista huumoria ja ilkikurisuutta. Toteuta maalauksena tai sarjakuvana.
  3. Keinotekoinen luonto. Toteuta teos jossa ihminen on luontoa imitoivassa ympäristössä. Toiminnallisia tarpeitamme, kuten liikuntaharrastuksia varten on rakennettu keinotekoisia ja tuotteistettuja ympäristöjä, jotka hyödyntävät luonnon raaka-aineita ja olosuhteita.