Ympäristökasvatus kuvataiteessa lahdeaineisto

Lähdeaineisto

Keskeiset artikkelit on mainittu teostietojen alla.

Aaltola Elisa. 2004. Eläinten moraalinen arvo. Tampere: Vastapaino

Aarnio Eija & Sakari Marja. 2006. (toim.) Maisema. Helsinki: Nykytaiteen museo Kiasma

Aromaa, Ekonen, Huhta, Immonen, Kantola & Puhakainen. 1991. (toim.) Ympäristö ja aika. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

von Bonsdorff Pauline. 1996. (toim.) Ympäristöestetiikan polkuja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

Bowler Peter J. 1997. Ympäristötieteiden historia. Helsinki: Art House

Cantell Hannele. 2004. (toim.) Ympäristökasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-Kustannus

Eaton Marcia M. 1995. Estetiikan ydinkysymyksiä. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

Elo Pekka & Simola Hannu. 1995. (toim.) Arvot, hyveet ja tieto. Helsinki: Painatuskeskus Oy

Forss Anne-Mari. 2007. Paikan estetiikka. Eletyn ja koetun ympäristön fenomenologiaa. Helsinki: Yliopistopaino

Haapala Arto. 1990. (toim.) Arvot. Tiede. Taide. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu julkaisu B23

Haapala Arto & Oksanen Markku. 2000. (toim.) Arvot ja luonnon arvottaminen. Helsinki: Gaudeamus Kirja / Oy Yliopistokustannus University Press Finland

Haapala, Honkanen & Rantala. 2006. (toim.) Ympäristö arkkitehtuuri estetiikka. Helsinki: Yliopistopaino.

Haavio Martti. 1967. Suomalainen mytologia. Porvoo: Werner Söderströmin Osakeyhtiö

Haarni, Karvinen, Koskela & Tani 1997. (toim.) Tila, paikka ja maisema. Tutkimusretkiä uuteen maantieteeseen. Tampere: Osuuskunta Vastapaino

Haila Yrjö. 1990. Vihreään aikaan. Kirjoituksia ihmisen ekologiasta. Helsinki: Tutkijaliitto

Haila Yrjö. 2004. Retkeilyn rikkaus. Luonto ympäristöhuolen aikakaudella. Helsinki: Kustannus Oy Taide

Haila Yrjö & Jokinen Pekka. 2001. (toim.) Ympäristöpolitiikka. Tampere: Osuuskunta Vastapaino

Haila Yrjö & Lähde Ville. 2003. (toim.) Luonnon politiikka. Tampere: Vastapaino Oy

Hakala Kirsi. 1999. (toim.) Suo on kaunis. Helsinki: Maahenki Oy

Harva Uno. 1948. Suomalaisten muinaisusko. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö

Heikkilä Tapio. 2001. Suomalainen kulttuurimaisema. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi

Heiskanen Irma & Kailo Kaarina. 2006. (toim.) Ekopsykologia ja perinnetieto. Polkuja eheyteen. Helsinki: Green Spot

Hemmi Juha. 2005. Matkailu, ympäristö, luonto. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

Häyrynen Maunu & Immonen Olli. 1996. (toim.) Maiseman arvo[s]tus. Lahti: Lahden kansainvälisen soveltavan estetiikan instituutti

Häyrynen Maunu. 2005. Kuvitettu maa. Suomen kansallisen maisemakuvaston rakentuminen. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Jula Jari. 2007. (toim.) Taiteen etiikka. Turku: Areopagus-kustannus

Kajanto Anneli. (toim.) Ympäristökasvatus. Helsinki: Kirjastopalvelu Oy

Kinnunen Aarne & Sepänmaa Yrjö. 1980. (toim.) Ympäristöestetiikka. Helsinki: Oy Gaudeamus Ab

Kivi Jussi. 2004. Kaunotaiteellinen eräretkeilyopas. Helsinki: Kustannus Oy Taide/Kuvataideakatemia

Knuuttila, Laaksonen & Piela. 2006. (toim.) Paikka. Eletty, kuviteltu, kerrottu. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Konttinen Riitta. 2001. Sammon takojat. Nuoren Suomen taiteilijat ja suomalaisuuden kuvat. Helsinki: Otava

Kostiainen Auvo. 1983. (toim.) Ihminen ja luonto. Turku: Turun yliopiston historian laitos

Kovalainen Ritva & Seppo Sanni. 2006. Puiden kansa. Hämeenlinna: Hiilinielu tuotanto ja Miellotar

Kuisma Juha. 2001. Matka ympäristöyhteiskuntaan. Helsinki: Tilastokeskus

Kuisma Oiva. 2002. (toim.) Suomalainen estetiikka 1900-luvulla. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Laaksonen Pekka & Mettomäki Sirkka-Liisa. 2002. (toim.) Pyhän perintö. Kirjoituksia suomalaisesta pyhästä Kalevalassa, kansanperinteessä, luonnossa ja taiteessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Laaksonen Pekka & Mettomäki Sirkka-Liisa. 1994. Metsä ja metsänviljaa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Laine Timo & Kuhmonen Petri. 1995. Filosofinen antropologia. Ihmisen kokonaisuutta etsimässä. Jyväskylä: Atena Kustannus Oy

Lehtonen Mikko. 2000. Merkitysten maailma. Tampere: Vastapaino

Lukkarinen Ville & Waenerberg Annika. 2004. Suomi-kuvasta mielenmaisemaan. Kansallismaisemat 1800- ja 1900-luvun vaihteen maalaustaiteessa. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Massa Ilmo. 1998. Toinen ympäristötiede. Kirjoituksia yhteiskuntatieteellisestä ympäristötutkimuksesta. Tampere: Gaudeamus Kirja Oy

Massa Ilmo & Ahonen Sanna. 2006. (toim.) Arkielämän ympäristöpolitiikka. Helsinki: Gaudeamus

Mäkelä Asko. 1990. (toim.) Mitä on käsitetaide? Vuosijulkaisu 89-90. Helsinki: Helsingin Taidehalli

Mäntysalo Raine. 2004. (toim.) Paikan heijastuksia. Ihmisen ympäristösuhteen tutkimus ja representaation käsite. Jyväskylä: Atena Kustannus

Naukkarinen Ossi. 2003. Ympäristön taide. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu

Oksanen Markku & Rauhala-Hayes Marjo. 1997. (toim.) Ympäristöfilosofia. Tampere: Gaudeamus

Rannisto Tarja. 2007. Luonnon estetiikka. Helsinki: Multikustannus Oy

Rossi Leena-Maija & Seppä Anita. 2007. (toim.) Tarkemmin katsoen. Visuaalisen kulttuurin lukukirja. Helsinki: Gaudeamus

Kuusamo Altti. 1990. Kuvien edessä. Esseitä kuvan semiotiikasta. Helsinki: Gaudeamus

Sarmela Matti. 1993. Kirjoituksia kulttuuriantropologiasta. Helsinki: Suomen Antropologian Seura. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Sava Inkeri. 2007. Katsomme - näemmekö? Luovuudesta, taiteesta ja visuaalisesta kulttuurista. Jyväskylä: PS-kustannus. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B 81

Sederholm Helena. 2000. Tämäkö taidetta? Helsinki: Wsoy

Seppänen Janne. 2002. Katseen voima. Kohti visuaalista lukutaitoa. Tampere: Osuuskunta Vastapaino

Sepänmaa Yrjö. 1994. Tuhatjärvinen. Esseitä ympäristökulttuurista. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura

Sepänmaa Yrjö. 1994. (toim.) Alligaattorin hymy. Ympäristöestetiikan uusia aalto. Helsingin yliopisto. Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus

Sepänmaa, Heikkilä-Palo & Kaukio. 2003. (toim.) Metsään mieleni. Helsinki: Maahenki Oy

Sepänmaa Yrjö & Heikkilä-Palo Liisa. 2005. (toim.) Pellossa perihopeat. Helsinki: Maahenki Oy

Sihvo Pirkko.1986. (toim.) Mull on kourat kontiolta. Loitsuja ja taikoja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura

Siikala Anna-Leena. 1992. Suomalainen šamanismi - mielikuvien historiaa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura

Singer Peter. 1990. Oikeutta eläimille. Eläinten vapautuksen filosofiaa. Helsinki: Eläinsuojeluliitto Animalia ry

Sinisalo Antero. 1997. Puutarhataiteen historian perusteet. Helsinki: Viherympäristöliitto ry, Espoo: Teknillinen korkeakoulu

Suomen Unesco -toimikunta. 1992. Kansallinen ympäristökasvatusstrategia. Helsinki: University Printing House

Suonpää Juha. 2001. Luontokuvan totuuden hetki. Keskustelua aitoudesta. Helsinki: Suomen valokuvataiteen museo

Talve Ilmar. 1990. Suomen kansankulttuuri. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura

Valkonen Tuulikki. 2001. Romanttiset maisemat. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi

Varto, Saarnivaara & Tervahattu. 2003. (toim.) Kohtaamisia taiteen ja tutkimisen maastoissa. Hamina: Akatiimi Oy

Vilkka Leena. 1996. Eläinten tietoisuus ja oikeudet. Helsinki: Yliopistopaino

Vilkka Leena. 1998. Oikeutta luonnolle. Ympäristöfilosofia, eläin ja yhteiskunta. Helsinki: Yliopistopaino

Vilkka Leena. 1999. Mustavihreä filosofia. Uutta yhteiskuntaa etsimässä. Tampere: Elämänsuojelija –lehti

Vilkka Leena. 2003. Ympäristöetiikka. Vastuu luonnosta, eläimistä ja tulevista sukupolvista. Helsinki: Yliopistopaino

Vilkka Leena. 2008. Susi luonnossa ja kulttuurissa. Helsinki: Biofilos

Vuoristo Kari-Veikko. 2003. Matkailun maailma. Kansainvälisen matkailun maantiede. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö

Väyrynen Kari. 2006. Ympäristöfilosofian historia. Maaäitimyytistä Marxiin. Tampere: niin & näin -lehden kirjasarja


Näyttelyjulkaisut:

Hobbs Robert. 1982. Robert Smithson: Epätilan jäsentäjä. Tampere: Sara Hildénin taidemuseo

MaisemaGalleria. 2001. Ympäristötaidetta viitostiellä 2000-2001. Tarina Cultural Productions

Visions de la Nature. Luonnon näyt. 2002. Taidekeskus Retretti

Luonnon lumo. 2007. Pohjoismainen maisemamaalaus 1840-1910. Ateneumin taidemuseo. Valtion taidemuseo

Artikkelit:

Tiede & Edistys. 2005. Monitieteinen aikakauslehti. Helsinki: Tutkijaliitto

Valokuvauksellinen aikakauslehti. 1928

Synteesi. 1998/3

Kulttuurintutkimus. 1999/16:1. Jyväskylän yliopisto


Internet:

Willamo Risto. 2005. Kokonaisvaltainen lähestymistapa ympäristönsuojelutieteissä. Sisällön moniulotteisuus ympäristönsuojelijan haasteena. Helsingin yliopisto. Väitöskirja http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/bio/bioja/vk/willamo/kokonais.pdf

Suomen kotiseutuliitto. 2005. Puistot ja puutarhat. Suomalainen puutarhaperinne. Euroopan rakennusperintöpäivien teemasivusto http://www.rakennusperinto.fi/rakennusperintomme/rakennuksia_ja_ymparistoja/fi_FI/Puistot/

Suomen luonnonkuvaajat ry. http://luontokuva.org/default.asp?V_ID=889