Ympäristökasvatus kuvataiteessa kulttuurin_maisema

Kulttuurin maisema ja ympäristö

Kulttuuriympäristö on syntynyt ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksessa pitkällä aikavälillä. Se on ajallisesti kerroksellinen ja jatkuvassa muutosprosessissa. Kulttuuriympäristöä ovat kulttuurimaisema, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset. Maaperässä olevat arkeologiset jäänteet ovat muinaisjäännöksiä ja kalliomaalaukset esihistoriallisia maisemakohteita, jotka muodostavat ympäröivän luonnon kanssa maisemakokonaisuuden. Maamme valtakunnallisesti, maakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maisema-alueet kohteineen on kartoitettu ja luetteloitu. Kansallismaisemat ovat tunnettuja maisemanähtävyyksiä. Ne edustavat maan eri osien luonnon- ja kulttuuripiirteitä, sekä tärkeimpien perinteisten elinkeinojen maankäyttötapoja maisemavaikutuksineen.

Kulttuurimaisema ilmentää kulttuurin vaiheita, ihmisen luonto- ja ympäristösuhdetta sekä ympäristölle annettuja merkityksiä ja tulkintoja. Luonto on määrittänyt kulttuurin lähtökohdat, ihmisen elinolot ja asuinpaikat. Kulttuurimaisemaa rakentavat alueen asutushistoria, kylätyypit, elinkeinorakenne, maankäyttö, rakentaminen sekä liikenne. Sen tarkastelu- ja arvottamisperusteita ovat luonnon- ja kulttuuripiirteiden edustavuus, harvinaisuus, monipuolisuus, säilyneisyys ja alkuperäisyys. Maaseudun kulttuurimaisema on ihmisen ja luonnon pitkäaikaisen vuorovaikutuksen tulosta. Edellistä pienialaisempi perinnemaisema on perinteisten maa- ja metsätalouden maankäyttötapojen tulosta. Rakennettuja perinnemaisemia ovat luontaistalouden asuinpaikat, varhaisen liikenteen ja teollisuuden maisemat, puutarhakulttuurikohteet, esihistorialliset ja historialliset maisemakohteet, rakennelmat luonnonmaisemassa sekä muut huomattavat kohteet. Urbaani kulttuurimaisema sisältää teollistumiseen, elinkeinoelämään, liikenteeseen ja muuhun yhdyskuntarakentamiseen perustuvia tekijöitä. Kaupungin kulttuurimaiseman merkittäviä kohteita ovat eri aikakausille tyypilliset ja omaleimaiset rakennukset, ruutuasemakaavat, umpikorttelit ja puistot. Maisemallisia arvoja määrittävät kulttuuriperintö, rakennustaide, elinkeinohistoria, ekologinen tasapaino, luontotyypit sekä kasvi- ja eläinlajisto.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Kulttuurieläin. Kuvaa maaseudun tai kaupungin kulttuurimaisema eläimen näkökulmasta. Pohdi, mitkä eläimet edustavat juuri tätä maisemaa ja miksi ne kuuluvat siihen. Mikä on eläimen tehtävä tässä kokonaisuudessa?
  2. Vaurioitunut maisema. Maisemaa rumentavat mm. moottoritiet ja muut maisemaa halkovat liikenneväylät, sähkölinjat, sorakuopat ja avolouhokset, telemastot, lentokentät, laskettelurinteet, golfkentät ja taitamaton rakentaminen. Ne turmelevat alueen luonnon- ja/tai kulttuuripiirteitä ja maisemakuvan. Dokumentoi valokuvaten kotiseutusi vaurioituneita maisemia.