Ympäristökasvatus kuvataiteessa mat_tav

Materiaalin tavoitteista

Opetusmateriaali on suunnattu eri kouluasteilla ja -muodoissa työskenteleville kuvataideopettajille. Ympäristökasvatusta voidaan toteuttaa kuvataideopetuksessa monilla tavoilla. Tämä opetusmateriaali tukeutuu ympäristöfilosofiaan, ympäristöestetiikkaan ja ympäristöetiikkaan. Ympäristöfilosofia keskittyy luonnon arvottamiseen, luonto-, eläin- ja ympäristösuhteisiimme sekä niiden taustalla oleviin käsityksiin. Se tarkastelee kriittisesti ihmiskeskeistä asennetta, joka kieltää luonnon ja eläinten itseisarvon. Tavoitteena on edistää luonnon ja kulttuurin yhteistoimintaa ja arvottamista poikkitieteellisillä lähestymistavoilla, eri tiedonalojen näkökulmia yhdistellen ja soveltaen. Ympäristöetiikka korostaa ihmisen ja luonnon välisen suhteen arvomerkityksiä. Ympäristöestetiikka tarkastelee ympäristön esteettistä kokemista, havaitsemista ja aistimellisuutta. Sitä kiinnostaa havainnoinnin takana olevat toiminnan mallit, joilla merkityksiä rakennetaan ja ylläpidetään. Kiinnitämme harvoin huomiota "tavalliseen", joten tunnemme huonosti sen mitä on "kaikkialla". Jos emme ota maailmaa annettuna ja valmiiksi selitettynä, se on refleksiivinen, kehittävä haaste. Refleksiivinen merkitysten pohtiminen edellyttää tietoa käsitystemme historiallisesta rakentumisesta. Tiedostaminen alkaa annettujen tai pysyväksi oletettujen totuuksien "kysymisestä". Se on kykyä tarkastella vallitsevia olosuhteita ja itsestään selviltä vaikuttavia asioita kriittisesti, ikään kuin ulkopuolelta, samalla kun tiedostaa olevansa tuon "ulkopuolen sisällä".