Ympäristökasvatus kuvataiteessa mat_sisallosta

Materiaalin sisällöstä

Opetusmateriaali on sovellettavissa eri kouluasteille, joten sen käytettävyys vaihtelee ikäkausittain ja kursseittain, tilanteen ja tavoitteiden mukaan. Materiaalia voi hyödyntää sekä oppituntien, yksittäisten tehtävien että kurssikokonaisuuksien suunnittelussa. Johdanto sisältää katsauksen ympäristöfilosofiaan: ympäristö-, luonto- ja eläinkäsityksiin. Muu sisältö jakautuu ekologis-holistisen luontosuhteen osatekijöihin perustuvaan osiojakoon, joka ilmentää tapojamme luoda suhdetta luontoon ja antaa sille merkityksiä. Osioissa ympäristökasvatuksen tavoitteet yhtyvät eklektisesti kuvataideopetuksen tavoitteisiin.

Lähestymistavat eivät ole toisistaan erillisiä, vaan jatkuvaa samanaikaista ja päällekkäistä vuorovaikutusta. Osioiden näkökulmia seuraavat pohdintakysymykset ja tehtävänannot, joiden tavoitteena on edistää henkilökohtaisen ympäristöfilosofian rakentumista sekä herätellä yleisiä ajattelu- ja tulkintatapojamme. Etenkin pohdintatehtäviin on sisällytetty eettisiä ja arvottavia kysymyksiä. Oppimistilanteeseen kuuluu luonteva vuorovaikutus ja omien näkemysten jakaminen, tarkastelu ja perustelu. Pohdinnan voi liittää joko tehtävien pohjustukseen tai päättämiseen. Väljät tehtävänannot jättävät tilaa sisältöä tukevien toteutusmenetelmien, ilmaisullisten tavoitteiden ja arvioinnin valintaan. Oppiminen on sekä omakohtaista kuvien tekemistä, että kuvien vastaanottoa ja tulkitsemista - osallistumista kulttuuriseen merkitysverkostoon. Reflektoiva työskentelytapa auttaa tiedostamaan ja tarkastelemaan henkilökohtaista luonto-, eläin- ja ympäristösuhdetta laajemmassa kontekstissa. Pyrkimyksenä on avata yksilön tulkintojen taustalla olevia käsityksiä, asenteita ja arvoja yleiselle, kulttuuris-yhteiskunnalliselle tasolle. Harjoitustehtäviä tulisi toteuttaa mahdollisuuksien mukaan autenttisissa oppimisympäristöissä, luonnossa, kaupungilla, museoissa sekä muissa moniaistisuutta ja osallisuutta tukevissa ympäristöissä. Harjoitukset soveltuvat myös etätehtävinä suoritettaviksi.