7. Maakuntia

Lue ensin teksti kokonaan. Tutustu myös tekstin sanastoon ja monikon partitiivin muodostukseen ja käyttöön. Tämän jälkeen voit käydä tekstin läpi lyhyissä jaksoissa ja vastata monivalintatehtäviin.

Lukutekstin

Ahvenanmaa     the province of Åland
ainoastaan     only
ala, ala-     area
alava, alava-     low(-lying)
alue, aluee-, alue-     area
antautua, antaudun, antautui, antautunut     surrender, submit to
asukas, asukkaa-, asukas-     inhabitant
asutus, asutukse-, asutus-     settlement, population
asutusalue, -aluee-, -alue-     settled area
avara, avara-     wide, large
enimmäkseen     mostly
enin     most
ennen ajan laskua     before the Christian Era
erilainen, erilaise-, erilais-     different
erota, eroan, erosi, eronnut     separate, leave; differ
erottaa, erotan, erotti, erottanut     separate; dismiss; distinguish
haitata, haittaan, haittasi, haitannut     hinder, hamper
harva, harva-     sparse
harvassa (olla)     scarce, rare (be)
harvinainen, harvinaise-, harvinais-     rare, uncommon
heimo, heimo-     tribe
häiritä, häiritsen, häiritsi, häirinnyt     disturb
hävitä, häviän, hävisi, hävinnyt     disappear; lose
ihastua, ihastun, ihastui, ihastunut     be delighted with, take a fancy to
ihmiset (mon.)     people
itsekäs, itsekkää-, itsekäs-     selfish
itsenäinen, itsenäise-, itsenäis-     independent
itäosa, -osa-     eastern part
joki, joe-, joke-     river
jyrkkä, jyrkä-, jyrkkä-     sharp, abrupt, steep
kaksikielinen, -kielise-, -kielis-     bilingual
kanava, kanava-     canal, passage
kapea, kapea-     narrow
Karjala     Karelia (province)
karjatalous, -taloude-, -talout-     animal husbandry
karu, karu-     barren; austere; rugged
kasvillisuus, kasvillisuude-, kasvillisuut-     vegetation
kasvu, kasvu-     growth
kauppa, kaupa-, kauppa-     trade; store
kauppapaikka, -paika-, -paikka-     trading centre
kaupunki, kaupungi-, kaupunki-     town, city
kautta     through, throughout; via
kehitys, kehitykse-, kehitys-     development
kertoa, kerron, kertoi, kertonut     tell
keskiaikainen     medieval, middle-age
keskus, keskukse-, keskus-     centre
kirjoittaa, kirjoitan, kirjoitti, kirjoittanut     write
kohota, kohoan, kohosi, kohonnut     rise
koivu, koivu-     birch
korkeakoulu, -koulu-     institution of higher education
korkeus     altitude, height
kuori, kuore-, kuor-     shell; bark; peel
kuulua, kuulun, kuului, kuulunut     belong; be heard
kuuluisa, kuuluisa-     famous
kuusi, kuuse-, kuus-     spruce
käydä, käyn, kävi, käynyt töissä     work
laakso, laakso-     valley
laskea, lasken, laski, laskenut     lower, go down; count
laskeutua, laskeutua, laskeutui, laskeutunut     go down, fall
liittää, liityn, liittyi, liittynyt     join
linna, linna-     castle
lintu, linnu-, lintu-     bird
luonto, luonno-, luonto-     nature
läheisyys, läheisyyde-, läheisyyt-     nearness, vicinity
maa, maa-     land, country, earth
maailma, maailma-     the world
maakunta, maakunna- maakunta-     province
maalaiskylä, -kylä-     country village
maaseutu, -seudu-, -seutu-     countryside
maasto, maasto-     terrain
maatalous, -taloude-, -talout-     agriculture
maatalousseutu, -seudu-, -seutu-     agricultural district
maisema, maisema-     landscape, scenery
matala, matala-     shallow
meri, mere-, mer-     sea
merkitä, merkitsen, merkitsi, merkinnyt     matter; mean; mark
metsä, metsä-     forest
metsätalous, -taloude-, -talout-     forestry
monivivahteinen, -vivahteise-, -vivahteis-     varied, nuanced
muodostua, muodostun, muodostui, muodostunut     form, develop, become
muuttaa, muutan, muutti, muuttanut     move
muuttua, muutun, muuttui, muuttunut     change
mäki, mäe-, mäke-     hill
mänty, männy-, mänty-     pine
nousta, nousen, nousi, noussut     rise
nostaa, nostan, nosti, nostanut     raise, lift
nykyään     nowadays
omaleimainen, omaleimaise-, omaleimais-     distinctive, individual
oppilaitos, -laitokse-, -laitos-     educational establishment
pala, pala-     piece
parantua, parannun, parantui, parantunut     improve; recover
parempi     better
pelto, pello-, pelto-     field, arable land
perustua, - , perustui, perustunut     be based on
pikkujärvi, -järve-     small lake
pitkin     along
pohjautua, - , pohjautui, pohjautunut     be based on
pohjoisosa     northern part
puuteollisuus, -teollisuude-, -teollisuut-     woodworking industry
pääalue, -aluee-, -alue-     main area
pääasiallisesti     mainly
raja, raja-     boundary, border
rakentaa, rakennan, rakensi, rakentanut     build
rannikko, ranniko-, rannikko-     coast, shore
ranta, ranna-, ranta-     shore
rautakausi, -kaude-, -kaut-     Iron Age
rautatie, -tie-     railway
runsaasti     plenty of
runsasjärvinen, -järvise-, -järvis-     rich in lakes
ruotsinkielinen, -kielise-, -kielis-     Swedish-speaking
samanlainen, samanlaise-, samanlais-     similar
seutu, seudu-, seutu-     region, district
siirtyä, siirryn, siirtyi, siirtynyt     move
sijaita, - , sijaitsi, sijainnut     be located
sisämaa, -maa-     inland, interior
sisäosa, -osa-     inner part
suo, suo- (mon. soi-)     bog, swamp, marsh, peatland
suomenkielinen, -kielise-, -kielis-     Finnish-speaking
sydän, sydäme-, sydän-     heart
taaja, taaja-     dense
takia (gen +)     because of, owing to
tasainen, tasaise-, tasais-     even, level
tavallinen, tavallise-, tavallis-     usual
tavata, tapaan, tapasi, tavannut     meet; find
tehdas, tehtaa-, tehdas-     factory
teollisuus, teollisuude-, teollisuut-     industry
tiheä, tiheä-     dense
toisenlainen, toisenlaise-, toisenlais-     different
tärkeä, tärkeä-     important
usea     many
vaihteleva, vaihteleva-     varying, ghangeable
vaikuttaa, vaikutan, vaikutti, vaikuttanut     have an influence, affect
vain     only
varsin     quite, fairly, very
varsinainen, varsinaise-, varsinais-     primary, real
viljava     fertile, productive
voimakas, voimakkaa-, voimakas-     strong
vuorostaan     in turn; on the other hand
vuosisata, -sada-, -sata-     century
väestö, väestö-     population
vähin     the least, minimum
vähitellen     gradually, little by little
välissä     between
väsyä, väsyn, väsyi, väsynyt     get tired
yhdistää, yhdistän, yhdisti, yhdistänyt     join, connect
yhteys, yhteyde-, yhteyt-     connection
yleinen, yleise-, yleis-     common
ympärillä     around, surrounded by