Ympäristökasvatus kuvataiteessa massaturismin

Turismin tuotteistettu luonto

Turismi on tavanomaisen elinpiirin ulkopuolelle, rantakohteisiin tai kaukomaille ulottuvaa massamatkailua. Se on länsimaisen kaupunkikulttuurin ilmiö, joka perustuu korkeaan elintasoon ja runsaaseen vapaa-aikaan. Kaupallisen matkailun raaka-ainetta ovat luonto ja kulttuuri, joista "jalostetaan" elämyksiä aikaansaavia tuotteita. Elämys mielletään positiiviseksi, hetkelliseksi tunnekokemukseksi, jossa maailma kohdataan uudella tavalla. Haemme elämyksiä tuntemattomasta ja kaukaisesta, koska niiden syntymiseen liittyy tavanomaisesta poikkeava ympäristö, tilanne tai yllätyksellisyys. Elämyksiin ei sisälly ajattelua tai kohteen tiedollista ymmärtämistä, kuten esteettisessä kokemisessa. Turistin suhde paikkaan ja maisemaan jää usein pinnalliseksi, sillä turismissa luonto on lähinnä visuaalinen elämys- ja toimintaympäristö. Maisemat ja muut merkittävät kohteet tuotteistetaan, valikoidaan ja niiden katsominen ohjeistetaan. Elämysten tarjoilu on suunnitelmallista ja rituaalinomaista. Turismiin liittyy sosiaalisesti jaettavien elämysten ja kokemusten dokumentointi valokuvaten ja videoiden.

Turismi, kuten kaikki matkailu saavat aikaan vakavia ympäristöseuraamuksia. Ne ulottuvat maisemien muuttumisen sekä ilmakehän, maaperän ja vesistöjen saastumista laajemmalle. Vaikutukset kohdistuvat luontoon ja sen ekosysteemeihin sekä paikallisten ihmisten terveyteen ja elinoloihin. Matkailun infrastruktuurin osatekijöitä ovat liikenne, rakentaminen ja työvoima. Lentoliikenne on ilmastonmuutoksen pahimpia edistäjiä. Kestävä ja ympäristövastuullinen ekoturismi minimoi matkailun ympäristövaikutuksia ja huomioi myös matkailun laaja-alaiset eettiset tekijät, kuten paikalliskulttuurin säilymisen.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Postikorttiterveiset. Ryhmä kokoaa yhteisen matkapostikorttinäyttelyn. Valitkaa teema: ulkomaanmatkailu, paikkakunnat, luontokohteet, historia tai paikan tunnelma. Millaisen käsityksen paikoista saa postikorttien avulla? Vastaako se omakohtaista kokemusta? Tehtävää voi jatkaa kokoamalla matkamuistoaiheisen kitsch-esinenäyttelyn. Miten matkamuistoesineet ilmentävät matkakohdetta, sen luontoa, ympäristöä ja kulttuuria?
  2. Nähtävyyden äärellä. Valokuvaa paikkakuntasi nähtävyys turistin tavalla, jolloin nähtävyyttä todistaa sen vieressä seisova ja kameraan katsova henkilö. Pyri tarkastelemaan tuttua ympäristöä "vieraan katseen " kaltaisesti, eksoottisena kohteena. Sulje pois ennakkotiedot ja -kokemukset.