Virantäyttö

Virantäyttöprosessin kulku voidaan tiivistää kolmeen päävaiheeseen. Virka on ensinnäkin pääsääntöisesti julistettava haettavaksi, ja vain määräaikana virkaa hakeneet otetaan virantäytössä huomioon. Toiseksi virkaan voidaan ottaa vain yleiset ja erityiset kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö. Kolmanneksi kelpoisista hakijoista valitaan nimitysperusteiden mukaan paras hakija. Virkaan nimitettävältä edellytetään erityistä kelpoisuutta eli pätevyyttä. Virkakelpoisuus vahvistetaan etukäteen lainsäädännössä tai alemmanasteisissa säädöksissä, kuten kunnallisissa hallinto- tai johtosäännöissä. Kelpoisuusvaatimuksella tarkoitetaan nimitettävän henkilön ominaisuutta koskevaa, oikeusnormissa säädettyä ehtoa. Kunnallinen viranomainen ei voi itse määrätä lakimääräisten virkojen, kuten rehtorin tai opettajan, kelpoisuusvaatimuksia, mutta hakuilmoituksessa voidaan yksilöidä, minkälaisia valmiuksia virkaan kuuluvien tehtävien hoitaminen edellyttää.

Kunnan virkaan voidaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain (viranhaltijalain) 6.3 §:n mukaan nimittää vain 18 vuotta täyttänyt. Yleinen eroamisikä on viranhaltijalain 34 §:n mukaan pääsääntöisesti 68 vuotta. Sopivuudella ymmärretään välittömästi arvioitavia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Hallituksen esityksen mukaan sopivuus on taitoa ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää. Kyse ei ole tiedollisista eli tutkinnoilla, todistuksilla ja vastaavilla tavoilla mitattavista vaatimuksista. Rehtoria ja opettajia koskevia lainsäädännössä yksilöityjä sopivuutta koskevia vaatimuksia ovat viranhaltijalain 7 §:n mukainen velvollisuus esittää selvitys terveydentilasta, ja laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä määritelty velvollisuus esittää tietyin ehdoin rikosrekisteriote nimittävälle viranomaiselle. Velvollisuudesta esittää selvitys terveydentilasta ja rikosrekisteriote on syytä mainita hakuilmoituksessa. Valinta tehdään tällöin ehdollisena. Mikäli virkaan valittu ei esitä kyseisiä selvityksiä, valinta raukeaa. Tästäkin tehdään erillinen päätös tarvittaessa. Erityisistä kelpoisuusvaatimuksista säädetään opetustoimen henkilöstön kelpoisuusasetuksessa.