Tiedonhaun tekniikka

Suunnittele aina tiedonhakusi, äläkä anna oppilaittesikaan edetä tiedonhakuun suunnittelematta.

Tiedonhaun prosessin vaiheet

 • Aloitus: aiheen määrittely ja rajaus
 • Tiedonlähteiden tunnistaminen ja valinta
 • Hakusanojen ideointi ja haun tekeminen
 • Hakutuloksen arviointi ja käsittely
 • Uuden tiedon kerääminen tarkennetusta näkökulmasta
 • Tiedon käyttäminen, esittäminen
 • Tehtävän päättäminen ja esitys.


Lähde:
Puputti, M. & Halttunen, K. 2003. Tiedonhaun työkalupakki. Teoksessa L. Niinikangas (toim.) Voiko käärme kompastua? Opettajan tiedonhallintataitojen opas. (2., uudistettu painos). Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu. Jyväskylä: Gummerus.

Tutkimusprosessin vaiheet

 • Taustojen selvittäminen: Tutustutaan opiskeltavaan aiheeseen. Tavallisesti opettajan avustuksella rajataan opiskeltava alue ja annetaan muutamia peruskäsitteitä ja -ideoita. Selvitetään myös, mitä aiheesta tiedetään jo ennalta.
 • Ongelmien määrittely: Opiskelijat tuovat esiin aiheeseen liittyviä ongelmia ja kysymyksiä, joista he haluaisivat tietää lisää.
 • Työskentelyteorian luominen: Määritetään nykyiset käsitteet, ennakoidaan, hahmotetaan mahdollisia vastauksia.
 • Kriittinen arviointi: Mitä tiedetään? Mitä on tarpeen tietää?
 • Syvenevän tiedon etsiminen: Tarpeellinen tieto etsitään eri lähteistä.
 • Syvenevien ongelmien määrittely: Oppijat rajaavat ongelmat ja tekevät löydetyn tiedon perusteella tulkintoja.
 • Uusi teoria: Tuloksena syntyy johdonmukainen vastaus ongelmaan. Mitä opimme aiheesta?

Lähde:
Info Skills
TIPO-portaali

 

Oppimistehtävä: Pohdi tiedonhaun prosessia

Vertaa tiedonhaun prosessia tutkimusprosessin vaiheisiin. Voit myös itse laatia oppilaillesi oman tiedonhaun suunnittelulomakkeen.

Oppimistehtävä: Tiedonhankintaprosessi käytännössä

Miten oikea tieto löytyy?

Olemme jo tottuneet käyttämään Googlea ja muita Internet-hakukoneita jokapäiväisinä tiedonhaun välineinä ja tiedon lähteinä. Internet tarjoaa paljon muitakin reittejä, joita pitkin voi päästä tietoon käsiksi.

Tässä muutamia esimerkkejä:

 • aihehakemistot: joku on luokitellut valmiiksi hyviä tiedonlähteitä
 • portaalit: esimerkiksi EDU.fi
 • tietokannat: esimerkiksi kirjastojen kokoelmatietokannat.

Tietojen luotettavuus

Jotta tiedonhaussa pääsee alkuun, on otettava selvää, mistä tietoa kannattaa etsiä. Tutustu erilaisiin tiedonlähteisiin ja selvitä, mitä tietoa eri lähteistä on saatavissa. Esimerkkejä:

 • KOKOELMATIETOKANNAT (kirjastojen viite- ja aineistotietokannat)
 • Internetin ONLINE-TIETOKANNAT, mm. Aleksi. Monet tietokannat ovat alakohtaisia ja maksullisia. Niitä voi käyttää ainoastaan alan erikoiskirjastoissa, jolloin kirjasto maksaa käyttölisenssit.

Huom! Näihin tietokantoihin ei ole pääsyä hakukoneiden avulla. Tällaiset tietokannat ovat usein integroituja: esimerkiksi otsikosta pääsee tiivistelmään ja tiivistelmästä tekstiin.

 • INTERNET TIEDONLÄHTEENÄ (Esim. virtuaalikirjastot, linkkikirjastot, aihehakemistot, tiedon tuottajien omat www-sivustot, kuten Tilastokeskuksen verkkokoulu).

Step by step -menetelmä

Laadi itsellesi tiedonhaun suunnitelma jo edellä valitsemastasi aiheesta ja etene vaiheittain.

Step by Step

 1. Laadi lyhyt luettelo siitä, mitä jo tiedät kyseisestä aiheesta.
 2. Kerää myös lista siitä, mitä et tiedä.
 3. Laadi tiedontarpeistasi kysymykset. Rajaa aihealue ja keskity olennaiseen.
 4. Laadi ajatus- ja miellekartat valitsemastasi aiheesta.

Mmielle- ja käsitekartoista käsitellään Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen tiedekunnan sivuilla. Poimi laatimastasi ajatus- tai miellekartasta keskeiset käsitteet ja pilko ne haku- tai asiasanoiksi.

Asiasanat ovat dokumentin, esimerkiksi kirjan tai artikkelin sisällön kuvailussa käytettyjä täsmällisiä ja tarkkoja sanoja. Asiasanat ovat kontrolloituja, eli ne on tarkistettu yleisestä suomalaisesta asiasanastosta, kirjaston omasta asiasanastosta tai tietokannan omasta asiasanastosta. Kun tietoa haetaan asiasanojen avulla, haku kohdistuu tekstin sisältöön.

Hakusana on sana, jonka käyttäjä määrittelee hakupalvelimeen tietoa etsiessään. Hakusanoina voi käyttää asiasanoja tai niin sanottua vapaata tekstiä, jolloin etsittävää asiaa kuvaillaan yleiskielen käsittein. Usein käytetään niitä sanoja, joilla itse asian tunnistaa. Kun tietoa haetaan vapaan tekstin avulla, haku kohdistuu tekstin otsikkoon ja mahdolliseen tiivistelmään.

Vapaatekstihaulla saa enemmän viitteitä kuin asiasanahaulla, jonka tulos on tarkempi ja suppeampi. Etsi valitsemiesi asia- ja hakusanojen avulla asiasanoja  Finto-verkkosanastosta

Helsingin yliopiston kirjaston ylläpitämä Finto-verkkosanasto sisältää Yleisen suomalaisen asiasanaston (YSA) lisäksi myös vastaavan ruotsinkielisen sanaston. Finto-verkkosanaston avulla tiedonhakija löytää monipuolisempia ja täsmällisempiä hakusanoja.

Näin tarkennettu asiasanalista helpottaa tiedonhakua tietokannoista, hakupalvelimilta ja kirjastoista. Oikeilla hakusanoilla löytää tarkemmin juuri sen, mitä on etsimässä. Pohdi seuraavaksi, mistä tietoa voisi löytyä, kuka sitä tuottaa ja mikä tietokanta olisi hyödyllisin. Tarvittaessa kysy neuvoa kirjastonhoitajalta.

Tietokantoihin tutustuminen

Tutustu kirjastoissa käytössä olevaan luokitusjärjestelmään osoitteessa Kirjastot.fi. Tämä auttaa aineiston paikannuksessa. Verkko-YKL on yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmän verkkoversio. Kun tunnet tämän, et eksy kirjastoosi.

PEREHDY AINA ENSIN TIETOKANNAN TAI HAKUPALVELUN HAKUOHJEISIIN!

Tutustu valitsemiisi tietokantoihin ja niiden hakuohjeisiin. Vaihtelua voi olla paljonkin, joskin perusperiaatteet ovat useimmiten samat.

 • Tutki, miten hakusanojen yhdistely tehdään.
  • and / ja / + / & / or/ tai / not/ ei/ -
 • Tutustu ns. Boolen logiikkaan
 • Selvitä, mikä on sanojen katkaisumerkki.
  • Mikä katkaisumerkki on ja onko se käytössä: * / $ / # / ?
 • Tutki, onko niin sanottu fraasihakumahdollisuus käytössä.
  • Tällöin esimerkiksi hakutulos haulla urho kekkonen on eri kuin haulla "urho kekkonen".
 • Tutustu erikoishakumahdollisuuksiin ja laajennettuihin hakumahdollisuuksiin.

Tee haku tai haut. Huomaa, että eri kirjastojen tietokannoista ja hakupalvelimista voi tehdä myös yhteishakuja. Frank-monihaku Kirjastot.fi -sivustolla.