Tekijänoikeudet

Mitä ja miksi?

Netti ei ole lakien ulkopuolella, vaikka useimmat lait onkin laadittu ennen tietoverkkojen keksimistä. Kaikki lait koskevat siis lähtökohtaisesti myös toimintaa netissä. Kaikki sellainen, mikä olisi laitonta muutoinkin, on laitonta myös netissä. Netin vapauteen liittyy kuitenkin aina vastuu. Esimerkiksi nettisivun laatija on aina itse vastuussa sivujensa sisällöstä.

Tekijänoikeuskysymykset korostuvat netissä. Nettisivuille ei siis saa laittaa aineistoa, esimerkiksi tekstiä, piirroksia, kuvia, musiikkia, videoleikkeitä tai muutakaan aineistoa, johon sivun tekijällä ei ole oikeuksia. Aineiston luvaton käyttö saattaa nimittäin johtaa vahingonkorvausoikeudellisiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Sekä mahdollisuus että vaara on siinä, että verkosta on äärimmäisen helppo kopioida toisten laatimaa aineistoa ja hyödyntää sitä itse eri tavoilla. Rehtori on paljon vartijana tekijänoikeusasioissa. Hänen on itse ymmärrettävä, miten tekijänoikeudet pitää ottaa huomioon vaikkapa verkko-opetuksessa ja opintosuoritusten arvioinnissa. Mahdollisia eteen tulevia tilanteita ovat esimerkiksi:

 • Mitä koulun nettisivuilla tai suljetussa oppimisympäristössä voidaan julkaista siten, että tekijänoikeuksia kunnioitetaan? Onko nettisivuilla oleviin kuviin tai muuhun aineistoon asianmukainen julkaisuoikeus?
 • Voiko oppitunneilla käyttää netissä olevaa materiaalia vapaasti? Entä kustantajien sähköisiä materiaaleja? Missä kulkee raja?
 • Onko opettajien tekijänoikeustietämys kunnossa? Pitäisikö opettajille tai oppilaille koulutusta tekijänoikeusasioissa? Mistä tällaista koulutusta on saatavana ja mihin hintaan?
 • Ovatko tekijänoikeuksiin liittyvät sopimusasiat kunnossa?
  • Ovatko koulun ja ulkopuolisten väliset sopimusasiat hoidossa?
  • Onko opettajien kanssa sovittu heidän tuottamansa opetusmateriaalin käytöstä ja siihen liittyvistä asianmukaisista korvauksista?
  • Onko opiskelijoiden kanssa sovittu siitä, miten he voivat käyttää verkkokurssien materiaaleja hyväkseen?
 • Mitä tehdään, kun havaitaan opiskelijan ottaneen tutkielmansa suoraan netistä?

Miten?

Tekijänoikeuksista on saatavana runsaasti tietoa niin kirjallisuudesta kuin netistäkin. Tekijänoikeusjärjestöt kertovat verkkosivuillaan toimialaansa kuuluvista tekijänoikeusasioista. Aiheesta kirjoitettuja hyviä kirjoja ovat ainakin:

 • Sorvari, Katariina: Opetustoimen tekijänoikeudet. WSOYPro. Helsinki 2010. Teoksessa selvitetään tekijänoikeuksiin liittyvää problematiikkaa erityisesti opetustoimessa. Helppotajuinen yleisteos.
 • Toikkanen, Tarmo ja Oksanen, Ville: Opettajan tekijänoikeusopas. Finn Lectura. Saarijärvi 2011. Lyhyt ja ytimekäs, käytännönläheinen tekijänoikeusopas opetustoimeen. Selostetaan myös avoimia sisältöjä, yksityisyyttä ja verkkopalveluita opetuksessa. Kirjaan liittyy päivittyvä verkkosivusto www.opettajantekijanoikeus.fi.
 • Haarman, Pirkko-Liisa ja Mansala, Marja-Leena: Immateriaalioikeuden perusteet. Talentum. Helsinki 2007. Teos on suhteellisen laaja yleisesitys tekijänoikeuksista ja niihin liittyvistä lähioikeuksista. Soveltuu syventäväksi lukemistoksi aiheesta kiinnostuneille ja niille, jotka haluavat saada kokonaiskuvan teemasta.

Suomessa tekijänoikeusasioista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Sen nettisivuilla on keskeistä asiaa tekijänoikeuksista yleensä.

Yliopistojen yhteisellä immateriaali-instituutilla IPR University Center on tutustumisen arvoiset nettisivut. Sivuilla on myös erittäin perusteellinen tekijänoikeuksiin liittyvä oikeustapaustietokanta, joka tosin vaatii rekisteröitymisen. Instituutilla on myös tekijänoikeuksiin liittyvä opettajille suunnattu OPE-hanke.

Operight on erityisesti opettajan työhön liittyviin tekijänoikeusasioihin erikoistunut verkkosivusto. Sivuilla on selkeä jaotus opettajan ja oppilaan osioihin.

Tekijänoikeuksien ostamisesta, myymisestä ja käyttämisestä on helpompi sopia valmiiden sopimuspohjien avulla. Opetus- ja kulttuuriministeriön nettisivuilla on muokattavat sopimuspohjat niin henkilöstön kuin opiskelijoidenkin vastuisiin liittyen. Rehtorin on tiedostettava, että työnantajalla ei välttämättä automaattisesti ole tekijänoikeuksia opettajan tekemiin oppimateriaaleihin tai muihin aineistoihin. Myös erilaisten hankkeiden yhteydessä tekijänoikeusasiat ajankohtaistuvat. Materiaalien hyödyntämisestä on syytä aina sopia erikseen.

Kopiraitti on opetus- ja kulttuuriministeriön ja tekijänoikeusjärjestö Kopioston laatima sivusto, joka keskittyy koulumaailman tekijänoikeuskysymyksiin.

Piraattitehdas on osa tekijänoikeuden oppimateriaali-aineistoa, joka on tuotettu yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön, Opetushallituksen, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskuksen sekä Luovan työn tekijät ja yrittäjät (LYHTY) kesken.

Creative Commons- eli CC-lisenssijärjestelmä: Verkossa olevaa materiaalia vähänkin enemmän hyödyntävien kannattaa tutustua Creative Commons- eli CC-lisenssijärjestelmään. Sitä käyttämällä on helppo tutkia, mitä oikeuksia tekijänoikeuksien omistaja on halunnut säilyttää itsellään ja mitä antaa muille.

Voimassa olevassa lainsäädännössä olevat keskeiset tekijänoikeusasioihin liittyvät säädökset ja niiden rikkomiseen liittyvä rikoslaki löytyvät maksuttomasta säädöstietopankki Finlexistä.

 • Tekijänoikeuslaki 404/1961 muutoksineen (hakusana Finlexissä: tekijänoikeuslaki) Laissa säädetään mm. tekijänoikeuden kohteista ja sisällöstä, teosten käytöstä, jälleenmyyntikorvauksesta, tekijänoikeuden siirtymisestä, voimassaoloajasta ja tekijänoikeuden lähioikeuksista.
 • Tekijänoikeusasetus 574/1995 muutoksineen (hakusana tekijänoikeusasetus) Asetuksessa säädetään mm. tekijänoikeuslain soveltamisesta, korvauksesta yksityiseen käyttöön valmistamisesta sekä tekijänoikeusneuvostosta
 • Rikoslaki 39/1889 muutoksineen (hakusana rikoslaki). Rikoslain 49 luvussa säädetään tekijänoikeusrikoksesta, teknisen suojauksen kiertämisrikoksesta, teknisen suojauksen kiertämiskeinorikoksesta ja oikeuksien sähköisten hallinnointitietojen loukkausrikoksesta.

Oikeuskäytäntö tekijänoikeusasioista on vähäistä, erityisesti opetusalalta. Tekijänoikeusneuvosto antaa lausuntoja tekijänoikeuslain soveltamisesta. Maksuttoman lausunnon voi pyytää kuka tahansa vapaamuotoisesti. Runsaasti lausuntoja ja lausuntopyynnön teko-ohjeet ovat opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilla.