Mitä on sosiaalinen media?

Oppimistehtävä: Sosiaalinen media oppilaiden maailmassa

  1. Kysy oppijoiltasi, mitä sosiaalisen median sovelluksia (esim. blogi, wiki, Facebook, IRC-galleria, Youtube, Habbo-hotelli, Wikipedia, Messenger, Skype jne.) he itse käyttävät tai tuntevat? Mitä ne oikein ovat? Listaa käytettyjen sosiaalisen median sovellukset ylös, sekä kuinka moni oppija niitä käyttää.
  2. Keskustele oppijoidesi kanssa ja pyydä heitä kuvailemaan omin sanoin, mitä sosiaalinen media on?
  3. Keskustele oppijoidesi kanssa ja pyydä heitä kertomaan, mihin sosiaalista mediaa (sosiaalisen median eri sovelluksia) käytetään?
  4. Tee oma yhteenveto oppilaiden näkemysten ja keskustelun pohjalta, miten määrittelisit näiden perusteella sosiaalisen median oppilaiden maailmassa?

Sosiaalisesta mediasta on useita eri määritelmiä. Sosiaalista mediaa on usein tiedotusvälineissä määritelty yksittäisten sovellusten tai verkkoyhteisöjen näkökulmasta ilman, että sitä olisi käsitelty kokonaisvaltaisena ilmiönä. Sosiaalinen media on kuitenkin paljon enemmän kuin usein esillä olleet Facebook ja Youtube.

Sosiaalisen median määrittelyä

"Sosiaalinen media tarkoittaa verkkoviestintäympäristöjä, joissa jokaisella käyttäjällä tai käyttäjäryhmällä on mahdollisuus olla aktiivinen viestijä ja sisällöntuottaja tiedon vastaanottajana olon lisäksi."
Wikipedia [19.8.2011]

"Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita."
Sosiaalisen median sanasto, Sanastokeskus TSK (pdf)

"Sosiaalista mediaa voidaan siis ajatella työskentelyn uudelleenorganisointina ja –osittamisena työvälineineen, mutta yhtä hyvin myös yleisenä toimintatapojen muutoksena, jonka internet mahdollistaa."
Kari A. Hintikka, 2009

"Sosiaalinen media on uusimuotoista verkko- tai mobiilimediaa, joka luo alustan käyttäjien väliselle, välilliselle tai suoralle vuorovaikutukselle sekä käyttäjien tekemien tuotosten yhteisölliseen julkaisemiseen ja työstämiseen."
Pasi Silander, 2011

Sosiaalisen median ominaisuuksia

Julkaiseminen, tiedostojen jakaminen Sosiaalisessa mediassa kuka tahansa voi julkaista omia ajatuksiaan ja tuotoksiaan (esim. kuvia, videoita, tekstejä) media- tai tiedostojen jakopalveluissa Internetin miljoonille käyttäjille. Vaihtoehtoisesti, käyttäjä voi jakaa tuotoksensa vain pienelle, rajatulle ryhmälle, kuten omalle koululuokalleen tai vain ystävilleen.
Helppokäyttöisyys, popularisoituminen Sosiaalisen median sovellusten käyttö on yleistynyt sitä mukaa, kun tietokoneen ja sovellusten käyttötaidot ovat yleistyneet väestössä. Käytetyimmät sosiaalisen median sovellukset ovat sovelluksista helppokäyttöisimpiä, ajatuksena että niiden käyttö ei vaadi erikseen ohjeita tai kouluttautumista. Monet ammatti- tai alan harrastajakäyttöön syntyneet sovellukset ja teknologiat ovat popularisoituneet mattimeikäläisten käyttöön ja tuoneet siten jokaisen ulottuville uusia työkaluja ja mahdollisuuksia.
Käyttäjäkeskeisyys Käyttäjät tuottavat pääosan sosiaalisen median sisällöistä ja luovat toimintaverkostot sekä yhteisöt. Sosiaalinen media ei ole itsessään keskitetysti hallittua tai organisoitua, vaikka sen työkalut ja sovellukset olisivatkin kaupallisten tahojen tai organisaatioiden kehittämiä.
Kommunikaatio Suuri osa sosiaalisen median käyttökohteista liittyy kommunikaatioon, käyttäjien väliseen interaktioon. Interaktio voi olla suoraan käyttäjien välistä tai sovelluksen välittämää, kuten sosiaalinen kirjanmerkki, navigointi tai digitaalinen jalanjälki.
Yhteisöllisyys, yhteisöt, yhdessä tekeminen Sosiaalisessa mediassa käyttäjät muodostavat yhteisöjä, esimerkiksi erilaisten yhteisten intressien ja teemojen ympärille. Yhteisöissä voi jakaa omia ajatuksia, vaihtaa mielipiteitä sekä työstää ja julkaista mediatuotoksia. Varsinaiset kehittäjäyhteisöt ovat kuitenkin harvassa, usein yhteisöjä kuvaa paremmin ilmaisu "päämäärätön parvi".
Lukuisat, käyttäjille ilmaiset tai mainosrahoitetut sovellukset ja työkalut Useimmat sosiaalisen median sovellukset ja työkalut ovat käyttäjille ilmaisia, verkossa toimivia palveluja. Työkalujen kehittämisen taustalla voi olla voittoa tuottamaton organisaatio tai kaupallinen taho. Palvelun ylläpitäjän ansaintalogiikka on useimmiten rakennettu käyttäjille suunnattujen mainosten varaan tai lisäominaisuuksien myyntiin. Yhteisösovellukset saattavat myös joissain tapauksissa kerätä tietoja käyttäjistä ja myydä niitä kaupalliseen tarkoitukseen.
Käyttäjäprofiili ja sähköinen identiteetti Käyttäjät luovat itselleen useimmissa sovelluksissa käyttäjäprofiilin, joka muodostuu esimerkiksi käyttäjän kuvasta, nimestä ja muista mahdollisista tiedoista. Käyttäjä voi ottaa sosiaalisessa mediassa erilaisia rooleja, jotka eivät välttämättä vastaa todellisuutta. Käyttäjä voi myös esiintyä muuna henkilönä kuin omana itsenään. Sähköinen identiteetti ei välttämättä vastaa reaalimaailman identiteettiä, se kuvaa vain osia reaalimaailman identiteetistä tai voi olla erilainen eri palveluissa. Sähköisiä identiteettejä voi myös olla useita. Sähköinen identiteetti (esim. käyttäjätunnus) liittyy käyttäjän kirjautumiseen ja käyttäjätunnistukseen eri palveluissa.
Demokraattisuus Luonteeltaan sosiaalinen media on demokraattinen siinä mielessä, että jokaisella käyttäjällä on mahdollisuus julkaista omia ajatuksia ja tuotoksiaan. Sosiaalisen median yhteisöt ovat myös useimmiten itseorganisoituneesti muodostuneita, avoimia yhteisöjä, joissa yhteisö luo oman toimintakulttuurinsa ja sääntönsä. Toisaalta osa sosiaalisen median näennäisesti avoimista työkaluista (kuten osa keskustelualueista tai esimerkiksi yhteisöllinen verkkotietosanakirja Wikipedia) on moderoituja tai ennakkosensuroituja.

Mitä uutta sosiaalisessa mediassa on suhteessa Internetiin ja Webiin?

Oikeastaan sosiaalisessa mediassa on kyse vain hypermedian ja Internetin alkuperäisen ajatusten toteutumista tavallisen käyttäjän tasolla ja sovellusten popularisoitumisesta. Tämän on mahdollistanut graafisen käyttöliittymän mukanaan tuoma helppokäyttöisyys ja Internet-yhteyksien lisääntyminen. Tämä on kuitenkin tuonut lapsille, nuorille ja opettajillekin uuden tavan toimia ja kommunikoida virtuaalisesti. Suuren käyttäjämäärän mukana Internetiin on tullut myös mainokset ja kaupallisuus, joka erityisesti hyötyy sosiaalisen mediasta.