Tiedonhankinnan käsitteistöä

Tiedonhallintaa ja -hankintaa kuvaavat käsitteet eivät ole vielä vakiintuneet. TIPO-portaalin tekijät ovat määritelleet aihealueeseen liittyvät keskeiset käsitteet. Määritelmissä kerrotaan, miten tekijät ovat eri käsitteet ymmärtäneet ja miten he ovat niitä portaalia rakentaessaan käyttäneet.


Tiedonhaku Tiedonhaulla tarkoitetaan (yksittäisen) tiedon etsimistä erilaisista tiedonlähteistä. Tämä edellyttää yleensä tiedonlähteiden tuntemusta ja teknistä taitoa käyttää esimerkiksi tietokantoja. Usein termi tiedonhaku liitetään tietokoneen avulla tehtävään hakuun.
Tiedonhankinta Tiedonhankinta on tiedonhakua laajempi termi ja tarkoittaa kaikenlaista tiedon hankkimista tavasta tai välineestä riippumatta. Se on olennaisen ja kattavan tiedon kokoamista eri tiedonlähteistä.
Tiedonhallinta Tiedonhallinta tarkoittaa tiedonhankinnan lisäksi myös kykyä arvioida löydettyä tietoa kriittisesti ja kykyä liittää se omaan tietopohjaan.
Informaatiolukutaito  Informaatiolukutaito tarkoittaa kykyä tunnistaa, milloin tietoa tarvitaan sekä taitoa paikantaa, arvioida ja käyttää tietoa tehokkaasti.
Mediakasvatus Mediakasvatus on koulutuksen eri sektoreilla tuotettavaa koulutusta, joka tähtää tietoyhteiskuntavalmiuksien ja tietoyhteiskuntapalveluiden käytön tehostamiseen. Mediakasvatuksen tarkoitus on opettaa tietoteknisten perusvalmiuksien hallintaa, tiedonhallintataitoja, medialukutaitoa ja sähköisten palveluiden käyttötaitoja.

Lähde: TIPO-portaali